Thông báo chuyển Domain

Cổng thông tin Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa chuyển sang địa chỉ https://thanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/ từ ngày 18/12/2019. Trân trọng thông báo.