Văn bản theo cơ quan ban hành: Chính phủ

STT Số kí hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 35/2012/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 31/05/2012
2 31/2012/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung 31/05/2012
3 23/2012/NĐ-CP Quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 có từ đủ 20 năm năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 31/05/2012
4 116/2011/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 2 31/05/2012
5 102/2011/NĐ-CP Về Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh 31/05/2012
6 30c/NQ-CP Ban hành chương trình tổng thể cái cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 31/05/2012
7 579/QĐ-TTg Phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 16/05/2011
8 471/QĐ-TTg Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn. 16/05/2011
9 11/2011/NĐ-CP V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của N Đ số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ 16/05/2011
10 12/2011/NĐ-CP Về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong 16/05/2011
11 107/2010/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam 16/05/2011
12 108/2010/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động 16/05/2011
13 86/2010/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. 16/05/2011
14 59/2010/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, hy sinh, từ trần quy định tại Nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ... 16/05/2011
15 46/2010/NĐ-CP Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức 16/05/2011
16 35/2010/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. 16/05/2011
VĂN BẢN MỚI
 • Số: DCT

  Tên: ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG, TRỢ CẤP BHXH 1 LẦN, TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

 • Số: 714/BHXH-QLT

  Tên: V/v kiểm tra, rà soát, cập nhật và bổ sung thông tin để in mẫu C12-TS

 • Số: 166/QĐ-BHXH

  Tên: Quyết định ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

 • Số: 33/BHXH-CNTT

  Tên: Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

 • Số: DMCTL

  Tên: Danh mục điểm chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa