Lựa chọn những người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp

Thứ tư - 30/03/2016 04:57
(THO) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tiến hành vào ngày 22-5-2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đang được triển khai các bước theo đúng quy định nhằm lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tiếng nói của nhân dân. Nhân dịp này, phóng viên Báo Thanh Hóa đã trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh xung quanh nội dung này.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Phan Nga
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Phan Nga
     Phóng viên: Thưa đồng chí, theo Luật MTTQ Việt Nam và Thông tri số 07/TTr-MTTW-BTT về việc MTTQ Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, công tác mặt trận trong bầu cử gồm những nội dung hoạt động nào?
 
     Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn: Điều 19, Chương IV Luật MTTQ Việt Nam quy định về mặt trận tham gia công tác bầu cử đã ghi: “MTTQ Việt Nam theo quy định của pháp luật tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; tham gia các tổ chức bầu cử; phối hợp với cơ quan Nhà nước hữu quan tổ chức hội nghị cử tri ở cấp xã, các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử; tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử”.

    Thực hiện những quy định trên đây, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Thông tri số 07/TTr-MTTW-BTT,  để hướng dẫn công tác mặt trận trong bầu cử gồm 6 nội dung chủ yếu, đó là:  Tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, gồm: Ủy ban bầu cử, ban bầu cử và tổ bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Tổ chức các hội nghị hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn về bầu cử có liên quan. Tổ chức hội nghị cử tri (ở nơi công tác, làm việc và nơi cư trú) để lấy ý kiến nhận xét đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND gặp gỡ tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử.  Phối hợp với các tổ chức thành viên, UBND, HĐND cùng cấp trong công tác tuyên truyền để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Phối hợp với các tổ chức thành viên và thường trực HĐND cùng cấp giám sát và vận động nhân dân giám sát quá trình tổ chức cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử diễn ra thật sự dân chủ và đúng pháp luật.

    Phóng viên: Công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 có vai trò hết sức quan trọng đối với thành công của cuộc bầu cử. Đề nghị đồng chí cho biết, các bước của công tác này đã và sẽ được Ủy ban MTTQ và các ngành có liên quan tổ chức như thế nào để đảm bảo yêu cầu đặt ra?

    Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn: Theo quy định của luật, thì Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động thực hiện các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Thời gian, thành phần, nội dung, thủ tục của các hội nghị hiệp thương được hướng dẫn tại Nghị quyết liên tịch số 11, ngày 1-2-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Nghị quyết số 1134, ngày 18-1-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử phải chú trọng bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ và người dân tộc thiểu số theo đúng dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (đối với bầu cử đại biểu Quốc hội) và dự kiến của Thường trực HĐND (đối với bầu cử đại biểu HĐND).

    Thực hiện 5 bước của Quy trình hiệp thương, đến nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức hiệp thương lần thứ hai của bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND 3 cấp. Kết quả là:
Đối với hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội: Tổng số đại biểu được bầu là 14; tổng số người dự kiến giới thiệu ứng cử là 35 người (Trung ương giới thiệu: 6, địa phương: 29 người, chưa tính người tự ứng cử); tỷ lệ người ứng cử so với số được bầu là 2,5 lần.

     Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII: Số lượng được bầu là 95 đại biểu; tổng số người dự kiến giới thiệu ứng cử là 226 người (chưa tính người tự ứng cử), tỷ lệ người ứng cử so với số được bầu là 2,38 lần. Tổng số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu là 999 đại biểu; tổng số người được giới thiệu ứng cử là 2.223 người; tỷ lệ người ứng cử so với số được bầu là 2,2 lần. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 16.443 đại biểu; tổng số người được giới thiệu ứng cử là: 35.218 người; tỷ lệ người ứng cử so với số được bầu là 2,14 lần.

     Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, trên cơ sở điều chỉnh cơ cấu, thành phần người ứng cử, đến nay MTTQ 3 cấp trong tỉnh đã thông báo cho các cơ quan, đơn vị được phân bổ và tổ chức các hội nghị hướng dẫn quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử; đồng thời phối hợp với Thường trực Ủy ban Bầu cử các cấp hướng dẫn lập hồ sơ cho những người được giới thiệu ứng cử theo quy định của pháp luật. Đến nay chúng tôi  đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 2, lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Theo đó, danh sách sơ bộ của đại biểu Quốc hội là 24 người, HĐND tỉnh là 192 người, HĐND huyện là 2.034 người và HĐND xã là 32.959 người.

     Phóng viên: Việc lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn để bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là một yêu cầu quan trọng, theo đồng chí cử tri trong tỉnh cần nắm vững những nội dung nào để bầu được những người xứng đáng?

    Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn: Để lựa chọn được những người xứng đáng vào làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, cử tri cần quan tâm tìm hiểu kỹ tiểu sử tóm tắt của người ứng cử được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu; tìm hiểu về chương trình hành động của ứng cử viên khi tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Đặc biệt là cử tri phải nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội được quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội và tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp được quy định tại Điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Dựa trên những căn cứ đó để cử tri lựa chọn người xứng đáng nhất mà mình tín nhiệm để bầu làm đại biểu cho mình trong Quốc hội và HĐND các cấp.

     Muốn làm được điều đó cử tri phải ý thức được trách nhiệm công dân của mình trong việc tự mình đi bỏ phiếu; không nhờ người khác (kể cả người thân trong gia đình) đi bỏ phiếu hộ, vì làm như vậy vừa tự mình tước đi quyền bầu cử của mình, đồng thời vi phạm quy định của Luật Bầu cử.

    Phóng viên: Hoạt động giám sát có vai trò rất quan trọng đối với thành công của cuộc bầu cử, đồng chí cho biết MTTQ các cấp trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện cùng phối hợp với các tổ chức thành viên, thường trực HĐND cùng cấp và vận động nhân dân giám sát quá trình tổ chức cuộc bầu cử như thế nào để cuộc bầu cử diễn ra thật sự dân chủ, đúng pháp luật?

    Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn: Là một trong 6 nhiệm vụ công tác mặt trận tham gia bầu cử, hoạt động giám sát của MTTQ là rất quan trọng. Theo đó, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với thường trực HĐND và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp để thực hiện 8 nội dung giám sát sau đây: Giám sát hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử. Giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và thủ tục, hồ sơ ứng cử.  Giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Giám sát việc lập danh sách cử tri và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về danh sách cử tri.  Giám sát việc niêm yết danh sách những người ứng cử; việc xóa tên người trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Giám sát việc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử vận động bầu cử. Giám sát việc vận động bầu cử bằng phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền về bầu cử. Giám sát trình tự bầu cử, thể thức bỏ phiếu trong ngày bầu cử.

     Với những nội dung trên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổ chức thành 5 đoàn giám sát do các đồng chí phó chủ tịch làm trưởng đoàn, thực hiện 3 đợt giám sát trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra thật sự dân chủ, đúng pháp luật.
 

Nguồn tin: Theo baothanhhoa.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc