QUYỀN LỢI HƯỞNG - MỨC HƯỞNG

 •   21/04/2015 02:36:42 PM
 •   Đã xem: 1246
 •   Phản hồi: 0

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BHYT HGĐ

 •   21/04/2015 02:34:32 PM
 •   Đã xem: 890
 •   Phản hồi: 0

CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

 •   21/04/2015 10:02:00 AM
 •   Đã xem: 1039
 •   Phản hồi: 0

CHẾ ĐỘ THAI SẢN

 •   21/04/2015 09:59:35 AM
 •   Đã xem: 1592
 •   Phản hồi: 0

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

 •   21/04/2015 09:57:30 AM
 •   Đã xem: 1062
 •   Phản hồi: 0

CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP

 •   21/04/2015 09:55:13 AM
 •   Đã xem: 950
 •   Phản hồi: 0

CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ - BHXH 1 LẦN

 •   21/04/2015 09:53:20 AM
 •   Đã xem: 1468
 •   Phản hồi: 0

ĐỐI TƯỢNG ĐÓNG - MỨC ĐÓNG - TỶ LỆ ĐÓNG

 •   21/04/2015 09:51:17 AM
 •   Đã xem: 1354
 •   Phản hồi: 0

Chế độ ốm đau

 •   30/05/2012 04:18:04 PM
 •   Đã xem: 5469
 •   Phản hồi: 0

Chế độ thai sản

 •   30/05/2012 04:16:18 PM
 •   Đã xem: 14046
 •   Phản hồi: 0

Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 •   30/05/2012 04:14:05 PM
 •   Đã xem: 10699
 •   Phản hồi: 0

Chế độ hưu trí đối với người tham gia BHXH bắt buộc

 •   30/05/2012 03:29:50 PM
 •   Đã xem: 13907
 •   Phản hồi: 0

Chế độ hưu trí đối với người tham gia BHXH tự nguyện

 •   30/05/2012 03:28:27 PM
 •   Đã xem: 11037
 •   Phản hồi: 0

Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH bắt buộc

 •   30/05/2012 03:26:20 PM
 •   Đã xem: 7680
 •   Phản hồi: 0

Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện

 •   30/05/2012 03:23:57 PM
 •   Đã xem: 3752
 •   Phản hồi: 0

Bảo hiểm Y tế

 •   30/05/2012 03:21:31 PM
 •   Đã xem: 5838
 •   Phản hồi: 0

Bảo hiểm thất nghiệp

 •   30/05/2012 03:19:50 PM
 •   Đã xem: 5796
 •   Phản hồi: 0

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

 •   30/05/2012 03:14:13 PM
 •   Đã xem: 10234
 •   Phản hồi: 0
Người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng quyền lợi theo các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất (người lao động thuộc lực lượng vũ trang có quy định riêng). Các chế độ cụ thể:

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

 •   30/05/2012 03:12:07 PM
 •   Đã xem: 15082
 •   Phản hồi: 0
Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng quyền lợi theo chế độ hưu trí và tử tuất khi có đủ điều kiện theo quy định. Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được miễn thuế. Các chế độ cụ thể:

Các tin khác