BHXH huyện: Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Quảng Xương, Như Thanh, thành phố Sầm Sơn ký kết Chương trình phối hợp với HLHPN Phụ nữ các huyện, giai đoạn 2018-2020

Thứ sáu - 31/08/2018 17:47
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, BHXH các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp với Hội liên Hiệp Phụ nữ (Hội LHPN) các huyện, thành phố giai đoạn 2018 - 2010
BHXH huyện Hoằng Hóa ký kết Chương trình phối hợp với Hội LHPN huyện
BHXH huyện Hoằng Hóa ký kết Chương trình phối hợp với Hội LHPN huyện
     Chương trình ký kết mang tính chất lâu dài trong công tác phối hợp tuyên truyền, thực hiện chính sách BHXH, BHYT và chiến lược mở rộng mạng lưới Đại lý thu.
     Hoằng Hóa
    Ngày 29/8, BHXH huyện Hoằng Hóa ký kết Chương trình phối hợp công tác với Hội LHPN huyện, giai đoạn 2018-2020.
Mục đích của quy chế phối hợp giữa hai ngành là tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 21 –NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”, Nghị quyết số 28/NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Góp phần nâng cao nhận thức về quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên, người dân khi tham gia BHXH, BHYT. Tạo điều kiện cho hội viên Hội LHPN tham gia BHXH, BHYT thuận tiện. Theo Quy chế phối hợp, 2 ngành tăng cường trách nhiệm trong việc phối hợp tuyên truyền, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người tham gia, đặc biệt là phụ nữ, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

     Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Linh, Phó Giám đốc huyện Hoằng Hóa đã cung cấp những kiến thức cơ bản về BHXH, BHYT; hướng dẫn các chế độ, chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; quy trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và được quán triệt các quy định về hoạt động của Đại lý thu BHXH, BHYT.

     Hậu Lộc
    Ngày 24/8, BHXH huyện Hậu Lộc phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2018-2020.
BHXH Hậu Lộc ký kết Chương trình phối hợp với Hội LHPN huyện
BHXH huyện Hậu Lộc ký kết Chương trình phối hợp với Hội LHPN huyện
 
    Tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa hai ngành trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”. Góp phần nâng cao nhận thức về quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên, người dân khi tham gia BHXH, BHYT. Tạo điều kiện cho chi hội viên Hội LHPN tham gia BHXH, BHYT thuận tiện.  Kết luận hội nghị Đồng chí Trương Tiến Thuận, Giám đốc BHXH huyện nhấn mạnh:  Việc ký Chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức triển khai tuyên truyền và thực hiện chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển mở rộng đối thượng tham gia BHXH, BHYT để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức một cách đầy đủ về các vấn đề trên và có hành động thiết thực trong thực hiện.
 
     Quảng Xương
    BHXH huyện Quảng Xương và Hội LHPN huyện đã ký kết Chương trình phối hợp về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, giai đoạn 2018-2020.

     Chương trình phối hợp công tác giữa BHXH huyện và Hội LHPN huyện, giai đoạn 2018-2020 nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa 2 ngành trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, của người dân khi tham gia BHXH, BHYT. Theo đó, trong Chương trình ký kết BHXH huyện và Hội LHPN huyện đã thống nhất đưa ra 4 nội dung như: Phối hợp công tác Thông tin Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT;  Xây dựng hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT; Phối hợp trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học về BHYT, BHXH; Phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tại hội nghị, các đại biểu đã đồng tình và nhất trí cao 4 nội dung mà hai ngành đưa ra trong công tác phối hợp thực hiện, đồng thời chỉ rõ những khó khăn sẽ gặp phải trong quá trình thực hiện như: Nhận thức trong việc tham gia BHXH, BHYT của một phận người dân còn hạn chế, đời sống kinh tế của một số hộ dân còn  nhiều khó khăn. Qua đó, các đại biểu cũng đã đề xuất BHXH huyện sớm tổ chức, đào tạo tập huấn kiến thức về đại lý thu BHXH, BHYT để nâng cao kỹ năng về công tác Truyền thông chính sách BHXH, BHYT khi vận động đối tượng tham gia BHXH, BHYT, kỹ năng lắng nghe, quan sát, đặt câu hỏi, động viên, xây dựng lòng tin cho nhân dân và người lao động về chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước...

     Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trần Thế Lưu - Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Xương nhấn mạnh: Mục đích của chương trình phối hợp nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa hai ngành trong công tác Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. Hội liên hiệp phụ nữ huyện phấn đấu thực hiện tốt chương trình phối hợp với cơ quan BHXH huyện, vận động 100% hội viên Hội phụ nữ trong huyện tham gia BHYT và được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT ưu việt của Đảng và Nhà nước,  tiếp tục đưa chính sách BHXH, BHYT đến với người dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội. Hội phụ nữ phải phát huy vai trò của hội viên tại cơ sở để các hội viên trở thành cánh tay nối dài đưa chính sách BHXH, BHYT đến với đông đảo hội viên và tầng lớp nhân dân, góp phần tăng nhanh tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện và tiến tới BHYT toàn dân”, nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp thực hiện công tác của ngành BHXH với Hội LHPN huyện giái đoạn năm 2018-2020.

     Như Thanh
    Nhằm tăng cương hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHXH huyện Như Thanh và Hội LHPN huyện đã ký kết chương trình phối hợp và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT. Chương trình ký kết gồm các nội dung: Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; Xây dựng hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT; Bồi dưỡng nghiệp vụ về BHXH, BHYT; Thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối với phụ nữ. Theo nội dung chương trình ký kết, BHXH huyện và Hội LHPN huyện cùng phối hợp để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trao đổi các nội dung liên quan và chỉ đạo đơn vị trong hệ thống hai cơ quan triển khai thực hiện chương trình phối hợp. Chương trình phối hợp nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”, góp phần nâng cao nhận thức về quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, người  dân khi tham gia BHXH, BHYT; tăng nhanh số lượng người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình...

     Thành phố Sầm Sơn
    Xác định việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt hoạt động của ngành, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH thành phố Sầm Sơn đã ký kết chương trình phối hợp với Hội LHPN thành phố, sau hội nghị ký kết 2 ngành đã tổ chức hội nghị đối thoại, tuyên truyền về chính sách pháp luật BHXH, BHYT.

     Tham gia hội nghị tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT có 154 đại biểu là hội viên hội phụ nữ các xã, phường tham gia. Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 luôn được quan tâm triển khai thực hiện, đạt được một số kết quả nhất định, Tuy nhiên, tỷ lệ người dân tham gia BHYT năm 2018 còn thấp (78,6%), chưa đạt chỉ tiêu bao phủ  BHYT toàn dân năm 2018 do UBND tỉnh giao (85%). Nguyên nhân chủ yếu là do người dân sinh sống ở hai phường Quảng Vinh, Quảng Cư vừa hết chính sách ưu đãi xã bãi ngang; nhiều học sinh, sinh viên, người dân chưa tham gia BHYT.

    Chương trình phối hợp công tác giữa cơ quan BHXH và HLHPN giai đoạn 2018-2020, tập trung tuyên truyền phổ biến pháp luật về BHYT đến tất cả người dân trên địa bàn, đặc biệt là nhóm đối tượng hộ cận nghèo, người dân ở địa phương vừa hết chính sách ưu đãi xã bãi ngang, học sinh, sinh viên, người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân, hội viên, đoàn viên hiểu rõ hơn quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT.

   Kết thúc hội nghị, đồng chí Trương Minh Châu, Giám đốc BHXH thành phố Sầm Sơn chia sẻ: Chương trình phối hợp công tác trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT là tiền đề quan trọng, góp phần bảo đảm ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội của thành phố trong giai đoạn tới và vói sự đóng góp nỗ lực của mỗi chúng ta, chương trình phối hợp này sẽ mang lại những kết quả như mong muốn.

Nguyễn Thị Duyên, Phạm Thị Vân, Đỗ Quang Dũng, Trịnh Minh Long, Đỗ Thế Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn