"Chung tay thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân”

Thứ sáu - 17/06/2016 16:28
Là chủ đề truyền thông về BHYT trong năm 2016 nhằm tiếp tục vận động, huy động các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, hội, đoàn thể và toàn thể người dân tích cực tham gia thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.
Tuyên truyền ngày BHYT tại Hải Phòng
Tuyên truyền ngày BHYT tại Hải Phòng
BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT nhân Ngày BHYT Việt Nam 01/7/2016 nhằm thực hiện quy định của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và Quyết định số 823/QĐ-TTg ngày 16/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 1/7 hàng năm là Ngày BHYT Việt Nam; Căn cứ văn bản số 4954/CTr-BHXH ngày 08/12/2015 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

Tuyên truyền về các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHYTđể nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật BHYT, chung tay thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, phấn đấu hết năm 2016 đạt 78% và đến năm 2020 có trên 90% dân số tham gia BHYT.

Công tác tuyên truyền phải được tiến hành đồng bộ, rộng khắp và đạt hiệu quả thiết thực.

Theo kế hoạch, một số thông điệp truyền thông theo chủ đề "Chung tay thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân" bao gồm:

“Bảo hiểm y tế góp phần đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước”.

“Sức khỏe cộng đồng gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân”.

“Tham gia bảo hiểm y tế để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng”.

“Tham gia bảo hiểm y tế là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng”.

“Mọi người, mọi nhà hãy tham gia BHYT để được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe”.

“Thực hiện bảo hiểm y tế hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình”.

Kế hoạch tập trung vào các nội dung như sau:

Đối với các hoạt động do BHXH Việt Nam tổ chức:

Tổ chức gặp mặt báo chí nhân Ngày BHYT Việt Nam.

 Tổ chức 02 Chương trình giao lưu trực tuyến trên Website BHXH Việt Nam:

- Giải đáp thắc mắc của người dân về chính sách BHYT. Thời gian tổ chức dự kiến từ 9h00 ngày 28/6/2016.

- Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ BHYT cho cán bộ, công chức,viên chức toàn trong ngành BHXH vào cuối tháng 7 , đầu tháng 8/2016. Thời gian cụ thể, BHXH Việt Nam sẽ thông báo sau.

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúngtăng cường đăng tải các tin, bài, phóng sự tập trung tuyên truyền những nội dung chủ yếu sau:

- Tình hình triển khai thực hiện chính sách BHYT 6 tháng đầu năm 2016.

- Tuyên truyền về kết quả tích cực và những bất cập của việc thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT.

- Tuyên truyền để người dân nhận thức rõ việc tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế hướng tới minh bạch tài chính của bệnh viện; nhận thức được tính nhân văn của chính sách an sinh xã hội cũng như lợi ích của việc tham gia BHYT.

- Tuyên truyền về trách nhiệm của hộ gia đình và chính quyền địa phương trong lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

- Biểu dương các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể có tinh thần trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT; những địa phương, cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, vận động được nhiều đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

- Phê phán những hành vi tiêu cực trong việc thực hiện chính sách BHYT, tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám, chữa bệnh BHYT.

Phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật BHYT cho các nhóm đối tượng ở cơ sở.

Ðối với Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Website BHXH: Tăng số lượng tin, bài; mở chuyên đề, chuyên mục về Ngày BHYT Việt Nam 01/7 tập trung tuyên truyền về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; vai trò của BHYT trong lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế; tình hình triển khai BHYT và thực hiện một số quy định về BHYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2016...

Đối với BHXH các tỉnh, thành phố

- Phối hợp với các cấp, các ngành và tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền BHXH, BHYT đạt kết quả cao. Tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, giai đoạn 2012 - 2020”; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân, giai đoạn 2012 - 2015 và 2020 (theo Quyết định số 538/QĐ-TTg); Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 6 về “Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật BHYT, tiến tới BHYT toàn dân” và các chủ trương, chính sách khác về BHXH, BHYT, phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu bao phủ BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đưa tỉ lệ tham gia BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm của địa phương; có các biện pháp và huy động mọi nguồn lực hỗ trợ các nhóm đối tượng tham gia BHYT.

- Chủ động phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT tổ chức các hoạt động truyền thông nhânNgày BHYT Việt Nam 01/7 với các hình thức phù hợp trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, truyền thông giám sát. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách BHYT; thực hiện tốt cải cách hành chính; đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT; nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân BHYT.

- Tích cực phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí ở địa phương tập trung tuyên truyền các nội dung đã nêu tại tiết 1.4 mục 1 phần III của Kế hoạch này.

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã, phường về trách nhiệm của hộ gia đình và chính quyền địa phương trong lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, trong việc tham gia BHYT theo hộ gia đình.

- Tổ chức gặp mặt các cộng tác viêntuyên truyền, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí để cung cấp thông tin tuyên truyền về kết quả thực hiện chính sách BHYT 6 tháng đầu năm 2016; trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền với các phóng viên, cộng tác viên tuyên truyền nhân dịp ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2016 và ngày BHYT Việt Nam 01/7/2016.

- Về tuyên truyền trực quan: tổ chức treo ban - nơ trên các trục đường phố chính của thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ, trụ sở cơ quan BHXH các cấp, các cơ sở KCB BHYT trên địa bànđể tuyên truyền về Ngày BHYT Việt Nam 01/7 theo các thông điệp nêu trên (BHXH Việt Nam khuyến khích triển khai hoạt động này theo phương thức xã hội hóa).Thời gian treo từ ngày 25/6/2016 đến hết ngày 10/7/2016.

Về công tác tổ chức thực hiện:

Trung tâm Truyền thông chịu trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động và trình Lãnh đạo BHXH Việt Nam phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện.

- Phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông tổ chức triển khai tốt các nội dung trên.

- Chỉ đạo Website BHXH Việt Nam tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày BHYT Việt Nam 01/7/2016 theo kế hoạch.

- Hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động truyền thôngNgày BHYT Việt Nam 01/7/2016.

Ban Thực hiện chính sách BHYT, Ban Thu: theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Trung tâm Truyền thông chuẩn bị nội dung có liên quan cho các hoạt động nêu trên.

Văn phòng: phối hợp với Trung tâm Truyền thông chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức thực hiện.

Báo BHXH, Tạp chí BHXH và Website BHXH: căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình thông tin đăng tải các tin, bài về chủ đề Ngày BHYT Việt Nam.

BHXH các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam: Tổ chức thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả về BHXH Việt Nam (qua Trung tâm Truyền thông trước ngày 31/7/2016).

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ với Trung tâm Truyền thông - 150 Phố Vọng - Thanh Xuân - Hà Nội, điện thoại: 04 36285231.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

Nguồn tin: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn