Phấn đấu đến năm 2020, cả nước có 90% dân số tham gia BHYT

Thứ sáu - 03/06/2016 04:08
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh kiến nghị Chính phủ một số nội dung, trong đó có định hướng đến năm 2020, cả nước có ít nhất 90% dân số tham gia BHYT tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về BHYT do Chính phủ tổ chức sáng ngày 3/6/2016.
Phấn đấu đến năm 2020, cả nước có 90% dân số tham gia BHYT
Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu bao phủ BHYT

Tại Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHYT và công tác tin học hóa trong tổ chức giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT.

Về phát triển đối tượng đối tượng tham gia BHYT, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, BHXH Việt Nam đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp để chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành chỉ tiêu phát triển và mở rộng đối tượng tham gia BHYT theo Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, năm 2015, toàn ngành BHXH đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu bao phủ BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao, với trên 76,5% dân số cả nước có BHYT; đầu năm 2016 cũng đã có trên 70,8 triệu đối tượng tham gia BHYT, tăng khoảng 0,83 triệu, tương đương với 1,2 % so với năm 2015 và đang tích cực triển khai để hoàn thành chỉ tiêu bao phủ 78% dân số có BHYT đạt theo Quyết định số 1584/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, vẫn đang tồn tại một số khó khăn, vướng mắc. BHXH Việt Nam chưa được giao đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn để có thể chủ động, tích cực hơn trong công tác tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách, đề xuất những giải pháp phù hợp để phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT.  Quyết định số 1584/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao các địa phương  huy động các nguồn lực tài chính để hỗ trợ cho người dân tham gia BHYT, trước mắt là hỗ trợ 30% mức đóng BHYT còn lại của các đối tượng thuộc hộ cận nghèo nhưng đến nay vẫn còn một số tỉnh, thành phố chưa có cơ chế hỗ trợ một phần mức đóng BHYT còn lại của các đối tượng là người thuộc hộ cận nghèo (có biểu đính kèm); hầu hết các địa phương chưa hỗ trợ được hộ nông – lâm – ngư – diêm nghiệp có mức sống trung bình, học sinh, sinh viên thuộc các hộ gia đình đông con khó khăn về kinh tế…

Bên cạnh đó, lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế còn chậm và chưa đảm bảo sự công bằng giữa những người bệnh có thẻ BHYT và người chưa tham gia BHYT, chưa tạo được động lực khuyến khích người dân tham gia BHYT. Chưa có giải pháp phù hợp để có thể khai thác triệt để và đảm bảo quyền lợi được tham gia BHYT của người tham gia BHYT hộ gia đình theo Nghị quyết 98/2015/QH13 cho các đối tượng sinh sống ở các vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc diện vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đã có trong danh sách được phê duyệt theo Quyết định 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được xác định lại trong danh sách được phê duyệt theo Quyết định số 1049/QĐ-TTG ngày 26/6/2014 và Quyết định số 12/QĐ-TTG ngày 11/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Để đảm bảo hoàn thành sớm hơn mục tiêu tiến tới BHYT toàn dân, BHXH Việt Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Quyết định điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2016 -2020 với định hướng phấn đấu đến năm 2020, cả nước có ít nhất 90% dân số có BHYT.

 
HN-BHYT 030616 07.JPG

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, trình bày một số giải pháp. Trong đó, đề nghị Chính phủ giao cho BHXH Việt Nam chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, xây dựng cơ chế chính sách và đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn, với điều kiện kinh tế xã hội từng giai đoạn. BHXH Việt Nam chủ động mở rộng và đa dạng hóa mạng lưới Đại lý thu BHYT. Đối với nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình: cho phép các thành viên trong một hộ gia đình được tham gia BHYT tại các thời điểm khác nhau trong năm tài chính và được giảm trừ mức đóng BHYT từ thành viên thứ 2 trở đi theo quy định của Luật BHYT. Đối với các đối tượng đang sinh sống tại các vùng bãi ngang ven biển, trong thời gian chờ các ngành chức năng hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các xã thuộc vùng bãi ngang ven biển giai đoạn 2016 -2020, cho phép tiếp tục đảm bảo quyền lợi về BHYT cho các đối tượng này theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Y tế tập trung, tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ y tế, cải cách thủ tục khám, chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ để nâng cao tính hấp dẫn đối với người bệnh BHYT; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an điều chỉnh lộ trình tham gia BHYT đối với cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang, phấn đấu để có 100% đối tượng này tham gia BHYT vào cuối năm 2017; Bộ Tài chính nghiên cứu để sớm ban hành bổ sung cơ chế, chính sách tham gia BHYT đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, đảm bảo sự ổn định để có kế hoạch cân đối ngân sách trung và dài hạn; Bộ Giáo dục và đào tạo chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân xây dựng kế hoạch thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên, đảm bảo đến năm 2017 có 100% đối tượng này tham gia BHYT; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân tộc: Phối hợp các Bộ, ngành xây dựng cơ chế, chính sách ổn định giai đoạn 2016-2010 cho nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước, hỗ trợ đóng.
 
 HN-BHYT 030616 08.JPG
 
Tại điểm cầu Hà Nội

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị, các tỉnh, thành phố tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ xã tới huyện, tỉnh, đưa nội dung phát triển đối tượng tham gia BHYT là một trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội hằng năm, 5 năm của địa phương. Chỉ đạo các Sở, ban ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu được giao. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân thuộc hộ cận nghèo; hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên thuộc các gia đình đông con khó khăn về kinh tế và  hộ gia đình khác.

Quyết liệt ứng dụng CNTT trong giám định và thanh toán BHYT

Về việc tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2015 BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch và tích cực triển khai thực hiện việc tin học hóa công tác khám, chữa bệnh BHYT nói chung, giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT nói riêng. Đến nay, BHXH Việt Nam đã cơ bản hoàn thành và đang tích cực đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành BHXH để đảm bảo trước ngày 30/6/2016 đưa vào vận hành, sử dụng Hệ thống thông tin giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, hiện tại cũng còn một số khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành kế hoạch triển khai. Cụ thể, hệ thống danh mục dùng chung giữa cơ quan BHXH và cơ sở KCB chưa được xây dựng đầy đủ và thay đổi nhiều. Các cơ sở KCB chưa có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH để thống nhất danh mục dùng chung. Dữ liệu đầu ra của nhiều cơ sở KCB chưa đáp ứng theo đúng quy định, cập nhật và chuẩn hóa danh mục dùng chung theo quy định của Bộ Y tế chậm, ảnh hưởng tới việc cài đặt dữ liệu phần mềm tại cơ sở KCB. Mặt khác, một số tỉnh, thành phố chưa có sự thống nhất về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải thống nhất hệ thống thông tin giám định BHYT trên phạm vi cả nước, dẫn đến tiến độ triển khai công tác tin học hóa trong khám chữa bệnh BHYT thời gian qua còn chậm.

Để đảm bảo tiến độ triển khai Hệ thống thông tin giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, hoàn thành trước ngày 30/6/2016 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kiến nghị, Bộ Y tế ban hành, cập nhật đầy đủ bộ mã dịch vụ y tế dùng chung về thuốc tân dược, thuốc y học cổ truyền, dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế, mã bệnh tật và các thông tin phục vụ công tác quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT; Chỉ đạo Sở Y tế thuộc các tỉnh, thành phố, y tế các Bộ, Ngành phê duyệt đồng bộ, đầy đủ danh mục dịch vụ kỹ thuật tại các cơ sở khám chữa bệnh đúng quy định; Yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh BHYT hoàn thành việc liên thông, kết nối đầy đủ thông tin phục vụ giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT trên hệ thống mạng điện tử toàn quốc ngay khi bệnh nhân ra viện để quản lý việc khám chữa bệnh và chuyển tuyến BHYT, hoàn thành trước ngày 30/06/2016.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện đúng các yêu cầu của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam, đảm bảo tiến độ tin học hóa công tác giám định thanh toán chi phí KCB BHYT. Cụ thể trước mắt, tập trung thực hiện ngay việc chuẩn hóa danh mục của phần mềm quản lý bệnh viện với danh mục dùng chung do Bộ Y tế ban hành và liên thông dữ liệu với cơ quan BHXH đúng tiến độ, nội dung chuyên môn, kỹ thuật theo yêu cầu của BHXH Việt Nam .

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ban ngành ở Trung ương và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng các Tổ chức chính trị xã hội để chính sách BHYT ở nước ta được hoàn thiện hơn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân./.

Nguồn tin: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn