Tăng cường các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch

Thứ sáu - 13/09/2013 16:34
Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng tại cuộc họp giao ban tình hình thực hiện công tác tháng 8 và nhiệm vụ công tác tháng 9 vào chiều ngày 10/9/2013. Cùng tham dự có các Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương, Nguyễn Minh Thảo, Đỗ Thị Xuân Phương và Trưởng, phó các Ban nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.
Tăng cường các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch
Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu

     Tổng số người tham gia BHXH, BHYT đến hết tháng 09/2013 là 61.315.165 người, tăng 2.529.049 người (4,3%) so với cùng kỳ năm 2012, trong đó: Tham gia BHXH, BHYT bắt buộc: 10.609.573 người; Tham gia BHXH tự nguyện: 153.333  người; Chỉ tham gia BHYT: 50.552.259 người.

     Toàn Ngành thu được 11.887,5 tỷ đồng, nâng số thu từ đầu năm đến hết tháng 8/2013 lên 96.403,1 tỷ đồng, tăng 17.455,8 tỷ đồng (22,1%) so với cùng kỳ năm 2012, đạt 65,6% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, bao gồm: Thu BHXH bắt buộc: 69.863tỷ đồng; Thu BHXH tự nguyện: 343,2 tỷ đồng; Thu BHYT: 25.991  tỷ đồng; Thu lãi chậm đóng BHXH, BHYT: 206 tỷ đồng.

     Đồng thời, BHXH Việt Nam đã cấp 11.726,7 tỷ đồng cho BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân và Ban Cơ yếu Chính phủ để chi BHXH, BHYT.

     Toàn Ngành giải quyết 386.340 lượt người hưởng chế độ BHXH, giảm 425.185 lượt người so với tháng 7/2013, trong đó: 73.207 người hưởng BHXH hàng tháng; 403.073 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần; 355.748 người hưởng chế độ BHTN; 3.474.832 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) cho 9.122.571 lượt bệnh nhân KCB BHYT (giảm 1.754.820 lượt người so với tháng 7/2013), lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo là 76.3422.933 lượt người.

     Số người được cấp sổ BHXH tính đến 31/8/2013 là 10.153.227 người, đạt 94,7%  số người tham gia BHXH. Số thẻ BHYT đã phát hành còn giá trị sử dụng tính đến 31/8/2013 là 60.808.823 thẻ.

Số nợ tăng cao

     Số nợ đến 31/8/2013 là 10.074,6 tỷ đồng, tăng 575,3 tỷ đồng so với số nợ tại thời điểm 31/7/2013, chiếm 7,49% so với tổng số phải thu; tăng 1.954,4 tỷ đồng (24,1%) so với cùng kỳ năm 2012, bao gồm: Nợ BHXH: 7.367,8 tỷ đồng, nợ BHYT: 2.706,8 tỷ đồng.

     Có 31 BHXH tỉnh, thành phố tỷ lệ nợ so với số phải thu cao hơn tỷ lệ nợ chung toàn Ngành (7,49%), trong đó có 10 địa phương tỷ lệ nợ cao là: Yên Bái 9,8%; Quảng Trị 9,8%; Lào Cai 10,1%; Ninh Thuận 10,4%; Đắk Lắk 10,7%; Thái Nguyên 10,7%; Lâm Đồng 11%; Hòa Bình 11,2%; Cà Mau 11,7% và Bình Thuận 15,6%.

     Có 32 BHXH tỉnh, thành phố tỷ lệ nợ so với số phải thu thấp hơn tỷ lệ nợ chung toàn Ngành (dưới 7,49%), trong đó có 10 địa phương tỷ lệ nợ thấp là: Kiên Giang 4,9%; Trà Vinh 4,9%; Hà Tĩnh 4,8%; Hưng Yên 4,5%; Hải Dương 4,2%; An Giang 3,9%; Vĩnh Phúc 3,8%; Cao Bằng 3,7%; Đồng Tháp 2,4% và Điện Biên 1,7%.

Hoạt động của BHXH các địa phương

     Trong tháng 8/2013, có nhiều BHXH tỉnh, thành phố đã chủ động triển khai, hướng dẫn và đề ra các giải pháp, biện pháp đẩy mạnh thu BHXH, BHYT, BHTN giảm nợ đọng như: tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp nợ đọng; phối hợp với ngành Thuế, ngành Kế hoạch đầu tư đối chiếu rà soát các doanh nghiệp, thực hiện khởi kiện các đơn vị nợ đọng kéo dài... ; Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT tiếp tục được BHXH các tỉnh, thành phố quan tâm thực hiện. Nhiều địa phương đã chủ động tổ chức tập huấn, hướng dẫn phương pháp rà soát dữ liệu cấp thẻ BHYT trước khi nhập vào phần mềm SMS nhằm hạn chế tình trạng trùng thẻ, sai sót trong việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia; Một số địa phương đã chủ động chấn chỉnh một số tồn tại trong công tác giám định BHYT và thanh toán chi phí KCB BHYT; tăng cường công tác giám định chi phí KCB BHYT và thanh toán dịch vụ xét nghiệm; đẩy mạnh kiểm tra công tác thực hiện BHYT tại các cơ sở KCB...; Việc tổng hợp và lập báo cáo quyết toán tài chính về BHXH Việt Nam được BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện kịp thời, đúng quy định. Một số địa phương đã chủ động thực hiện các nội dung liên quan đến việc triển khai công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện theo phương án BHXH Việt Nam phê duyệt; có 61/63 BHXH tỉnh, thành phố thực hiện bố trí phương tiện, trang thiết bị, nhân sự và xây dựng quy chế hoạt động đường dây nóng của đơn vị; thông báo số điện thoại và địa chỉ hộp thư điện tử đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều BHXH tỉnh, thành phố đã tổ chức tổng kết, khen thưởng các đơn vị làm tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2012 - 2013, đồng thời chủ động ký kết quy chế phối hợp với ngành Giáo dục trong việc triển khai thực hiện BHYT đối với học sinh, sinh viên năm học 2013 - 2014.

     Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 21/12/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 –2020, đến 31/8/2013, đã có 61/63 Tỉnh, thành ủy và UBND tỉnh, thành phố ban hành Chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị; 61 BHXH tỉnh, thành phố và BHXH Công an nhân dân, BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

     Sau khi nghe các Phó Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc làm rõ những tồn tại, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Kết luận phiên họp, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Lê Bạch Hồng yêu cầu, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam cũng như BHXH các địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình công tác năm 2013; thực hiện có hiệu quả hai phong trào thi đua do BHXH Việt Nam phát động, đặc biệt là đợt thi đua thu và giảm nợ BHXH, BHYT; chấn chỉnh và đẩy mạnh hoạt động của 02 Tổ thu nợ đã được thành lập tại địa phương; thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là các nhóm đối tượng học sinh, sinh viên, người cận nghèo, người tham gia BHXH bắt buộc; quyết toán, giải ngân các công trình cơ bản. Khẩn trương hoàn thành phương án điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2013 cho BHXH các tỉnh, thành phố; đồng thời tập trung xây dựng dự toán thu, chi năm 2014 của toàn Ngành.  Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan trong việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, Luật BHYT…

     Tháng 9/2013, ngoài những công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng Giám đốc chỉ đạo, các đơn vị tăng cường chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tập trung triển khai các giải pháp hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch, trong đó tập trung thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia đặc biệt là học sinh, sinh viên, người cận nghèo…, giảm nợ đọng BHXH, BHYT; giải quyết đầy đủ kịp thời chế độ BHXH, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo đúng quy định; ngăn ngừa và kịp thời phát hiện các hành vi lạm dụng chính sách BHXH, BHYT. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”; thực hiện có hiệu quả Đề án “Thực hiện lộ trình BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2020”. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tại BHXH các tỉnh, thành phố, kịp thời phát hiện, đề xuất Lãnh đạo Ngành chấn chỉnh các hành vi sai phạm trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của BHXH các tỉnh, thành phố…./.

ĐH

Nguồn tin: BHXH Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn