Tích cực hành động hiện thực hóa mục tiêu BHYT toàn dân

Thứ ba - 29/10/2013 13:35
Dưới ánh sáng của đường lối đổi mới, ngay từ năm 1992, Điều 39, Hiến pháp nước ta đã quy định “Thực hiện BHYT tạo điều kiện để mọi người dân được chăm sóc sức khỏe”. Tiếp sau đó, các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX(2001), X(2006), XI(2011) của Đảng đều nhất quán chủ trương “Tiến tới BHYT toàn dân” và định hướng phải có lộ trình thực hiện phù hợp, hiệu quả.
Tích cực hành động hiện thực hóa mục tiêu BHYT toàn dân
Thực hiện BHYT toàn dân là một bước đột phá quan trọng, giải pháp hữu hiệu thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác y tế, chủ động nguồn tài chính y tế bền vững, đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
 
 
Thể chế hóa đường lối của Đảng, lộ trình thực hiện BHYT toàn dân đã được Quốc hội nước ta xác định trong Luật BHYT (11/2008). Mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu đạt 80% dân số tham gia BHYT được Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 01/6/2012 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường lãnh đạo công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 xác định.Theo đó, Đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 29/03/2013 với một lộ trình cụ thể, đó là: “Tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT, tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt 100%, mở rộng các nhóm đối tượng để đến năm 2015 trên 70% dân số tham gia BHYT, đến năm 2020 trên 80% dân số tham gia BHYT. Trên cơ sở mục tiêu trên, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định chỉ tiêu cụ thể từng năm, tổ chức thực hiện để đạt tỷ lệ dân số tham gia trên 70% vào năm 2015 và trên 80% vào năm 2020. Các tỉnh, thành phố đã đạt và vượt chỉ tiêu này ngay từ năm 2012 thì tiếp tục duy trì và mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương”.
 
 
Để các chủ trương, định hướng, mục tiêu trên được thực thi một cách nghiêm túc, hiệu quả, Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân của Chính phủ đã đưa ra các giải pháp tổng thể thực hiện trong giai đoạn 2012 - 2015, bao gồm: Xây dựng và hoàn thiện chính sách BHYT; Cam kết chính trị mạnh mẽ và sự tham gia của hệ thống chính trị; Tăng tỷ lệ bao phủ BHYT; Nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh BHYT; Tổ chức thực hiện.
 
 
Đề án có tác động đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, cơ chế tài chính y tế bền vững, bảo đảm An sinh xã hội. Yêu cầu cần thiết phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong định hướng, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và có sự đồng thuận, hưởng ứng của toàn xã hội.
 
 
“Đường lớn đã mở, đi tới tương lai. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay…”*. Qua trên 20 năm thực hiện chính sách BHYT ở nước ta, đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật về BHYT ngày càng hoàn thiện, con đường đi đến BHYT toàn dân ở nước ta đã định hình và ngày càng rộng mở, từng bước trở thành hiện thực
 
 
“Thúc đẩy tiến trình thực hiện mục tiêu tiến tới BHYT toàn dân” là chủ đề truyền thông Ngày BHYT Việt Nam 01/7/2013. Để hiện thực hóa mục tiêu BHYT toàn dân, đòi hỏi các cấp, các ngành và mỗi người dân nâng cao nhận thức, tăng cường tránh nhiệm; tích cực, khẩn trương hành động với nỗ lực, quyết tâm cao nhất, thực hiện tốt các giải pháp tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân.
 

Nguồn tin: Theo tạp chí BHXH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn