Trẻ không phải đóng BHYT nếu chưa đến kỳ nhập học

 11:06 18/12/2014

Từ ngày 01/01/2015, theo quy định tại Thông tư 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT sửa đổi thì trẻ em đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ BHYT vẫn có giá trị sử dụng đến ngày 30/9 năm đó mà không phải đóng BHYT.