Hình ảnh tại một cơ sở sản xuất đũa tre ở Quan Hóa.

Bao giờ tương xứng tiềm năng?

 15:53 11/06/2013

(VH&ĐS) Những năm gần đây tỉnh Thanh Hóa có nhiều cơ chế khuyến khích các huyện miền núi phát huy thế mạnh nguồn nguyên liệu địa phương để phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CNTTCN). Tuy nhiên, vì nhiều lý do đến nay một số huyện vẫn còn gặp khó khăn, lúng túng.