Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định của Chính phủ và người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do người nước ngoài trả lương - Trang tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hoá
15:03 ICT Thứ hai, 20/10/2014
*Hãy tích cực tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội - Đường dây nóng:0373852869; email: duongdaynongbhxhthanhhoa@gmail.com *

Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định của Chính phủ và người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do người nước ngoài trả lương

46 Tên thủ tục hành chính Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định của Chính phủ và người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do người nước ngoài trả lương quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
  Trình tự thực hiện a. Người tham gia BHXH:
- Kê toàn bộ thời gian làm việc ở nước ngoài trong tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN (mẫu số 01-TBH).
 - Chuyển tờ khai, kèm theo các giấy tờ liên quan đến thời gian làm việc ở nước ngoài cho người sử dụng lao động.
- Tiếp nhận sổ BHXH (tờ sổ) và các giấy tờ liên quan từ người sử dụng lao động.
- Kiểm tra các thông tin in trên tờ sổ, nếu có sai sót thì thông báo cho người sử dụng lao động.
- Ký, ghi rõ họ tên vào nơi quy định.
- Chuyển lại tờ sổ cho người sử dụng lao động lưu giữ.
b. Người sử dụng lao động:
- Tiếp nhận tờ khai, kèm theo các giấy tờ liên quan từ người tham gia BHXH.
- Lập danh sách người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài (nếu có từ 02 người trở lên).
- Chuyển danh sách, tờ khai, kèm theo các giấy tờ liên quan cho cơ quan BHXH.
- Tiếp nhận tờ sổ từ cơ quan BHXH.
- Kiểm tra, đối chiếu, nếu có sai sót thì thông báo cho cơ quan BHXH;
- Chuyển tờ sổ cho người tham gia BHXH.
- Tiếp nhận lại tờ sổ từ người tham gia BHXH để lưu giữ.
 c. Cơ quan BHXH:
- Tiếp nhận hồ sơ; thẩm định nội dung kê khai trên tờ khai với các giấy tờ liên quan đến thời gian làm việc ở nước ngoài.
- Cập nhật thời gian làm việc ở nước ngoài vào cơ sở dữ liệu.
- In thời gian làm việc ở nước ngoài và thời gian đóng BHXH của năm trước vào cùng tờ sổ, nếu 01 tờ in không đủ thì in các tờ tiếp theo; Giám đốc BHXH tỉnh ký, đóng dấu vào nơi quy định trên tờ sổ cuối cùng.
- Chuyển tờ sổ cho người sử dụng lao động.
 
  Cách thức thực hiện Trụ sở BHXH tỉnh.
  Thành phần, số lượng hồ sơ a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN (mẫu số 01-TBH).
- Danh sách người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài (nếu có từ 02 người trở lên).
- Các giấy tờ liên quan:
+ Lý lịch gốc, lý lịch bổ sung (nếu có), các giấy tờ gốc có liên quan đến thời gian làm việc, tiền lương của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; quyết định tiếp nhận trở lại làm việc đối với trường hợp người lao động về nước và tiếp tục làm việc trước ngày 01/01/1995. Trường hợp không có quyết định tiếp nhận thì được thay thế bằng lý lịch của người lao động khai khi được tiếp nhận trở lại làm việc hoặc lý lịch của người lao động khai có xác nhận của đơn vị tiếp nhận.
+ Bản chính Quyết định cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc bản sao Quyết định trong trường hợp người lao động được cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài bằng một Quyết định chung cho nhiều người. Trường hợp không còn bản chính Quyết định cử đi công tác, làm việc có thời hạn ở nước ngoài thì được thay thế bằng bản sao Quyết định có xác nhận của đơn vị cử đi.
+ Bản chính Thông báo chuyển trả hoặc Quyết điịnh chuyển trả của Cục hợp tác Quốc tế về lao động (nay là Cục Quản lý lao động ngoài nước) cấp. Trường hợp không còn bản chính Thông báo chuyển trả hoặc Quyết định chuyển trả thì phải có giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ BHXH của Cục Quản lý lao động ngoài nước trên cơ sở đơn đề nghị của người lao động (theo mẫu số 01 và 02 kèm theo Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH).
+ Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp phục viên xuất ngũ sau khi về nước của Bộ, ngành chủ quản.
+ Đơn đề nghị tính thời gian công tác hưởng chế độ hưu trí, tử tuất đối với người lao động đã nghỉ việc.
- Sổ BHXH.
b. Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
  Thời hạn giải quyết Không xác định thời hạn.
  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân và tổ chức                                                             
  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Cấp sổ, thẻ.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BHXH tỉnh.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Sổ BHXH
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN (mẫu số 01-TBH).
  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Nộp đủ hồ sơ và kê khai đầy đủ các nội dung trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN (mẫu số 01-TBH).
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHXH số 71/2006/QH11, ban hành ngày 29/6/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007.
- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ.
- Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg  ngày 13/7/2007 về việc tính thời gian để hưởng chế độ BHXH đối với cán bộ, công nhân, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân đã xuất cảnh hợp pháp nhưng không về nước đúng thời hạn, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
- Thông tư số 13/TT-NV ngày 04/9/1972 của Bộ Nội vụ hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức Nhà nước.
- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NDD-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007.
- Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội, hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ BHXH theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
- Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009.

Các mẫu trong tệp đính kèm:
01-TBH

Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 
Thủ tướng yêu cầu quản lý chặt giá thuốc
Giá thuốc hiện rất cao, càng đấu thầu càng lên cao, suy cho cùng thì người bệnh phải chịu nên quản lý giá thuốc như thế nào là vấn đề mà Thủ tướng Chính phủ...