STT Tên tài liệu Nội dung File đính kèm
1 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mẫu D02-TS) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT
2 Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) Tờ khai tham gia BHXH, BHYT
3 Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) Danh sách người tham gia bhyt
4 Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) Danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
5 Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) Đơn đề nghị
6 Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS)
7 Các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp lại, ghi, điều chỉnh thẻ bhyt
8 Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD)
9 Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB)
10 Giấy ủy quyền (Mẫu số 13-HSB)
11 Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do đơn vị sử dụng lao động lập (Mẫu số 05-HSB)
12 Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (Mấu số 12-HSB)
13 Tờ khai của thân nhân người chết (Mẫu số 09A-HSB)
14 Biên bản họp các thân nhân (Mẫu số 16-HSB)
15 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng (Mẫu số 01- QĐ613)
16 Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp (Mẫu số 01- QĐ52)
17 Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân (Mẫu số 02-QĐ52)
18 Giấy đề nghị truy lĩnh, hưởng tiếp chế độ BHXH (mẫu 19-CBH)
19 Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (mẫu số 18-CBH)
20 Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần (mẫu 16-CBH)
21 Một số chức năng mới trên cổng tiếp nhận dữ liệu Một số chức năng mới  trên cổng tiếp nhận dữ liệu
22 V/v bổ sung hàm tra cứu thông tin thẻ BHYT và một số chức năng mới trên Cổng tiếp nhận dữ liệu V/v bổ sung hàm tra cứu thông tin thẻ BHYT và một số chức năng mới trên Cổng tiếp nhận dữ liệu
23 Hướng dẫn gửi dữ liệu và tra cứu thông tin thẻ BHYT Hướng dẫn gửi dữ liệu và tra cứu thông tin thẻ BHYT( 2 file đính kèm)
24 Tài liệu tập huấn Tài liệu tập huấn
25 Danh mục tại cơ sở KCB+ Mẫu 19,20,21,79,80 Danh mục tại cơ sở KCB+ Mẫu 19,20,21,79,80
26 Tài liệu tập huấn BHXH tỉnh Thanh Hóa ngày 23/6/2016 Tài liệu tập huấn
27 File mẫu hồ sơ XML File mẫu hồ sơ XML
28 Quyết đinh 917/QĐ-BHXH ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định bảo hiểm y tế phiên bản 2.0 và tài liệu hướng dẫn Ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định bảo hiểm y tế phiên bản 2.0 và tài liệu hướng dẫn
29 CV 2723/BHXH-CSYT hướng dẫn gửi dữ liệu đến hệ thống thông tin giám định BHYT Hướng dẫn gửi dữ liệu đến hệ thống thông tin giám định BHYT
30 Quy trình giám định điện tử DMDVYT Quy trình giám định điện tử DMDVYT
31 Phụ lục hướng dẫn chuẩn hóa danh mục Hướng dẫn chuẩn hóa danh mục
32 Hướng dẫn liên thông dữ liệu thanh toán BHYT Hướng dẫn liên thông dữ liệu thanh toán BHYT