STT Tên tài liệu Nội dung File đính kèm
1 Một số chức năng mới trên cổng tiếp nhận dữ liệu Một số chức năng mới  trên cổng tiếp nhận dữ liệu
2 V/v bổ sung hàm tra cứu thông tin thẻ BHYT và một số chức năng mới trên Cổng tiếp nhận dữ liệu V/v bổ sung hàm tra cứu thông tin thẻ BHYT và một số chức năng mới trên Cổng tiếp nhận dữ liệu
3 Hướng dẫn gửi dữ liệu và tra cứu thông tin thẻ BHYT Hướng dẫn gửi dữ liệu và tra cứu thông tin thẻ BHYT( 2 file đính kèm)
4 Tài liệu tập huấn Tài liệu tập huấn
5 Danh mục tại cơ sở KCB+ Mẫu 19,20,21,79,80 Danh mục tại cơ sở KCB+ Mẫu 19,20,21,79,80
6 Tài liệu tập huấn BHXH tỉnh Thanh Hóa ngày 23/6/2016 Tài liệu tập huấn
7 File mẫu hồ sơ XML File mẫu hồ sơ XML
8 Quyết đinh 917/QĐ-BHXH ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định bảo hiểm y tế phiên bản 2.0 và tài liệu hướng dẫn Ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định bảo hiểm y tế phiên bản 2.0 và tài liệu hướng dẫn
9 CV 2723/BHXH-CSYT hướng dẫn gửi dữ liệu đến hệ thống thông tin giám định BHYT Hướng dẫn gửi dữ liệu đến hệ thống thông tin giám định BHYT
10 Quy trình giám định điện tử DMDVYT Quy trình giám định điện tử DMDVYT
11 Phụ lục hướng dẫn chuẩn hóa danh mục Hướng dẫn chuẩn hóa danh mục
12 Hướng dẫn liên thông dữ liệu thanh toán BHYT Hướng dẫn liên thông dữ liệu thanh toán BHYT
13 Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT
14 Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia BHXH, BHYT
15 Mẫu D01b-TS Văn bản đề nghị của đơn vị
16 Mẫu TK2-TS Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
17 Mẫu D03-TS Danh sách người tham gia bhyt
18 Mẫu D05-TS Danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
19 Mẫu D01-TS Đơn đề nghị
20 Mẫu 16A-HSB Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
21 16B-HSB Đơn đề nghị chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
22 09A-HSB Tờ khai của thân nhân người chết
23 09B-HSB Bản xác minh về thân nhân hưởng chế độ tử tuất
24 12-HSB Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí
25 01-QĐ613 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng
26 19-CBH Giấy đề nghị tiếp tục nhận chế độ BHXH
27 05A-HSB
V/v giải quyết trợ cấp TNLĐ
28 C70a-HD Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
29 C65-HD
Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
30 11A-HSB
Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản
31 5B-HSB Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau
32 07/GĐYT Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT