Biểu mẫu

STT Tên tài liệu Nội dung File đính kèm
1 Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần (mẫu 16-CBH)
2 Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (mẫu số 18-CBH)
3 Giấy đề nghị truy lĩnh, hưởng tiếp chế độ BHXH (mẫu 19-CBH)
4 Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân (Mẫu số 02-QĐ52)
5 Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp (Mẫu số 01- QĐ52)
6 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng (Mẫu số 01- QĐ613)
7 Biên bản họp các thân nhân (Mẫu số 16-HSB)
8 Tờ khai của thân nhân người chết (Mẫu số 09A-HSB)
9 Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (Mấu số 12-HSB)
10 Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do đơn vị sử dụng lao động lập (Mẫu số 05-HSB)
11 Giấy ủy quyền (Mẫu số 13-HSB)
12 Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB)
13 Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD)
14 Các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp lại, ghi, điều chỉnh thẻ bhyt
15 Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS)
16 Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) Đơn đề nghị
17 Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) Danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
18 Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) Danh sách người tham gia bhyt
19 Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) Tờ khai tham gia BHXH, BHYT
20 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mẫu D02-TS) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT