Hỗ hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm y tế

STT Tên tài liệu Nội dung File đính kèm
1 V/v bổ sung hàm tra cứu thông tin thẻ BHYT và một số chức năng mới trên Cổng tiếp nhận dữ liệu V/v bổ sung hàm tra cứu thông tin thẻ BHYT và một số chức năng mới trên Cổng tiếp nhận dữ liệu
2 Một số chức năng mới trên cổng tiếp nhận dữ liệu Một số chức năng mới  trên cổng tiếp nhận dữ liệu
3 Hướng dẫn gửi dữ liệu và tra cứu thông tin thẻ BHYT Hướng dẫn gửi dữ liệu và tra cứu thông tin thẻ BHYT( 2 file đính kèm)
4 Hướng dẫn liên thông dữ liệu thanh toán BHYT Hướng dẫn liên thông dữ liệu thanh toán BHYT
5 Phụ lục hướng dẫn chuẩn hóa danh mục Hướng dẫn chuẩn hóa danh mục
6 Quy trình giám định điện tử DMDVYT Quy trình giám định điện tử DMDVYT
7 CV 2723/BHXH-CSYT hướng dẫn gửi dữ liệu đến hệ thống thông tin giám định BHYT Hướng dẫn gửi dữ liệu đến hệ thống thông tin giám định BHYT
8 Quyết đinh 917/QĐ-BHXH ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định bảo hiểm y tế phiên bản 2.0 và tài liệu hướng dẫn Ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định bảo hiểm y tế phiên bản 2.0 và tài liệu hướng dẫn
9 File mẫu hồ sơ XML File mẫu hồ sơ XML
10 Danh mục tại cơ sở KCB+ Mẫu 19,20,21,79,80 Danh mục tại cơ sở KCB+ Mẫu 19,20,21,79,80
11 Tài liệu tập huấn Tài liệu tập huấn
12 Tài liệu tập huấn BHXH tỉnh Thanh Hóa ngày 23/6/2016 Tài liệu tập huấn