C70a-HD

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Thể loại Biểu mẫu
Lĩnh vực Biểu mẫu
Cơ quan ban hành BHXH tỉnh Thanh Hóa
Người ký

Nội dung

Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe