tài liệu theo cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Thanh Hóa

STT Số kí hiệu Tên tài liệu Ngày ban hành File đính kèm
1 16-CBH Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần (mẫu 16-CBH) 01/01/2018
2 18-CBH Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (mẫu số 18-CBH) 01/01/2018
3 19-CBH Giấy đề nghị truy lĩnh, hưởng tiếp chế độ BHXH (mẫu 19-CBH) 01/01/2018
4 02-QĐ52 Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân (Mẫu số 02-QĐ52) 01/01/2018
5 01-52 Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp (Mẫu số 01- QĐ52) 01/01/2018
6 01-QĐ613 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng (Mẫu số 01- QĐ613) 01/01/2018
7 16-HSB Biên bản họp các thân nhân (Mẫu số 16-HSB) 01/01/2018
8 09A-HBS Tờ khai của thân nhân người chết (Mẫu số 09A-HSB) 01/01/2018
9 12-HSB Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (Mấu số 12-HSB) 01/01/2018
10 05-HSB Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do đơn vị sử dụng lao động lập (Mẫu số 05-HSB) 01/01/2018
11 13-HSB Giấy ủy quyền (Mẫu số 13-HSB) 01/01/2018
12 14-HSB Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB) 01/01/2018
13 C70-HD Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD) 01/01/2018
14 PL03 Các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp lại, ghi, điều chỉnh thẻ bhyt 01/01/2018
15 TK3-TS Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS) 01/01/2018
16 1022/BHXH-CNTT V/v bổ sung hàm tra cứu thông tin thẻ BHYT và một số chức năng mới trên Cổng tiếp nhận dữ liệu 13/09/2017
17 1116/BHXH-CNTT Hướng dẫn gửi dữ liệu và tra cứu thông tin thẻ BHYT 20/10/2016
18 D01-TS Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) 01/01/2018
19 D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) 01/01/2018
20 D03-TS Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) 01/01/2018
21 TK1-TS Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) 01/01/2018
22 D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mẫu D02-TS) 01/01/2018
23 Hướng dẫn liên thông dữ liệu thanh toán BHYT 26/01/2019
24 Phụ lục hướng dẫn chuẩn hóa danh mục 26/01/2019
25 Quy trình giám định điện tử DMDVYT 26/01/2019
26 CV 2723/BHXH-CSYT hướng dẫn gửi dữ liệu đến hệ thống thông tin giám định BHYT 26/01/2019
27 Quyết đinh 917/QĐ-BHXH ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định bảo hiểm y tế phiên bản 2.0 và tài liệu hướng dẫn 26/01/2019
28 File mẫu hồ sơ XML 26/01/2019
29 Danh mục tại cơ sở KCB+ Mẫu 19,20,21,79,80 26/01/2019
30 Tài liệu tập huấn 26/01/2019
31 Tài liệu tập huấn BHXH tỉnh Thanh Hóa ngày 23/6/2016 26/01/2019