STT Trích yếu
1 (Cấp huyện) Hoàn trả tiền đóng BHYT đối với hộ gia đình tham gia BHYT và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng
2 (Cấp huyện) Đối tượng nhân dân tham gia BHYT theo hộ gia đình cận nghèo
3 (Cấp huyện) Đăng ký tham gia BHYT đối với hộ gia đình
4 (Cấp huyện) Điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT
5 (Cấp huyện) Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT
6 (Cấp huyện) Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thay đổi mức đóng, phương thức đóng
7 (Cấp huyện) Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng và hoàn trả tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện
8 (Cấp huyện) Đăng ký đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài
9 (Cấp huyện) Đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH, thân nhân người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú
10 (Cấp huyện) Truy thu BHXH, BHYT, BHTN
11 (Cấp huyện) Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
12 (Cấp huyện) Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN
13 (Cấp huyện) Giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn
14 (Cấp huyện) Thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập
15 (Cấp huyện) Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc
16 (Cấp huyện) Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT
17 (Cấp huyện)Đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến
18 (Cấp tỉnh)Điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT
19 (Cấp tỉnh) Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT
20 (Cấp tỉnh) Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc
21 (Cấp tỉnh) Đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH bắt buộc, thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú
22 (Cấp tỉnh) Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN
23 (Cấp tỉnh) Truy thu BHXH, BHYT, BHTN
24 (Cấp tỉnh) Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
25 (Cấp tỉnh) Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN
26 (Cấp tỉnh) Giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn
27 (Cấp tỉnh) Thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập
28 (Cấp tỉnh) Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc
29 (Cấp tỉnh) Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp
30 (Cấp tỉnh) Đăng ký lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến
31 (Cấp huyện) Đổi thẻ BHYT do ghi thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị rách, hỏng và thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu
32 (Cấp huyện) Cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất
33 (Cấp tỉnh) Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định của Chính phủ và người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do người nước ngoài trả lương quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/
34 (Cấp tỉnh) Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi làm chuyên gia theo Hiệp định của Chính phủ quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
35 (Cấp tỉnh) Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người học tập, thực tập ở nước ngoài quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
36 (Cấp tỉnh) Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người hưởng đi làm việc ở ngước ngoài theo hình thức hợp tác trực tiếp giữa các Bộ, địa phương của Nhà nước ta với tổ chức kinh tế của nước ngoài quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007
37 (Cấp tỉnh) Đổi thẻ BHYT do ghi thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị rách, hỏng và thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.
38 Cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất
39 (Cấp tỉnh) Đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, nơi làm việc đã ghi trên sổ BHXH.
40 (Cấp tỉnh) Đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện
41 (Cấp tỉnh) Đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH bắt buộc
42 (Cấp tỉnh) Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp
43 (Cấp tỉnh) Cấp và ghi xác nhận trên sổ BHXH cho người lao động làm việc thuộc khu vực nhà nước, nghỉ chờ việc từ ngày 01 tháng 11 năm 1987 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 1995
44 (Cấp tỉnh) Cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH, BHTN làm mất hoặc hỏng
45 (Cấp tỉnh) Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng
46 (Cấp huyện) Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận.
47 (Cấp huyện) Đề nghị tạm ứng trợ cấp mai táng phí cho người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, trợ cấp BHXH một lần chết
48 (Cấp huyện) Chi trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần, trợ cấp tử tuất một lần (người hưởng đang đóng BHXH chết) bằng tiền mặt tại BHXH cấp huyện
49 (Cấp huyện) Người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM lấy xác nhận chữ ký tại địa phương khác
50 (Cấp huyện) Người hưởng lĩnh tiền chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM ký xác nhận chữ ký định kỳ vào tháng 5 và tháng 11 hàng năm