(Cấp huyện) Cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất

1 Tên thủ tục hành chính Cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất
  Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Người tham gia BHYT làm đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYT theo quy định gửi cơ quan BHXH.
2. Bước 2: Cơ quan BHXH  kiểm tra, đối chiếu, nếu đủ điều kiện thì cấp lại thẻ BHYT.
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
  Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ
a) Trường hợp nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH:
- Đơn đề nghị đổi thẻ BHYT (Mẫu D01-TS).
- Thẻ BHYT cũ.
- Bản sao giấy tờ liên quan để thay đổi mức hưởng và thay đổi thông tin trên thẻ BHYT.
b) Trường hợp nộp hồ sơ thông qua người SDLĐ: thêm danh sách đề nghị.
2. Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
  Thời hạn giải quyết Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
  Đối tượng thực hiện Cá nhân.
  Cơ quan thực hiện BHXH huyện
  Kết quả thực hiện Thẻ BHYT
  Lệ phí 4.000 đồng/thẻ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT (Mẫu TK01-TS).
  Yêu cầu, điều kiện Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.
- Thông tư số 19/2010/TT-BTC ngày 3/2/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ BHYT.
- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
- Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về sửa đôi một số nội dung tại các Quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
- Quyết định 1366/QĐ-BHXH ngày 12/12/2014 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.