(Cấp huyện) Chi trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần, trợ cấp tử tuất một lần (người hưởng đang đóng BHXH chết) bằng tiền mặt tại BHXH cấp huyện

14 Tên thủ tục hành chính Chi trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần, trợ cấp tử tuất một lần (người hưởng đang đóng BHXH chết) bằng tiền mặt tại BHXH cấp huyện
  Trình tự thực hiện 1. Bước 1: BHXH tỉnh xét duyệt các chế độ BHXH một lần theo quy định ra quyết định hưởng, lập Danh sách hưởng trợ cấp BHXH một lần (Mẫu 21A-HSB, 21B-HSB), gửi BHXH huyện cùng kinh phí để chi trả.
2. Bước 2: BHXH huyện căn cứ danh sách viết phiếu chi tiền mặt chi trả cho người hưởng.
3. Bước 3: Người hưởng đến nhận tiền mặt, xuất trình chứng minh nhân dân. Nếu không trực tiếp đến nhận thì uỷ quyền cho người khác lĩnh thay (Mẫu 18-CBH).
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
  Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ
 - Chứng minh nhân dân
 - Giấy lĩnh thay (Mẫu 18-CBH).
2. Số lượng hồ sơ:    01    (bộ)                      
  Thời hạn giải quyết Căn cứ danh sách BHXH tỉnh chuyển đến, khi người hưởng đến nhận tiền chế độ, BHXH huyện viết phiếu chi tiền mặt ngay trong ngày chi trả cho người hưởng.
  Đối tượng thực hiện Cá nhân
  Cơ quan thực hiện BHXH huyện
  Kết quả thực hiện Phiếu chi tiền mặt
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy lĩnh thay (Mẫu 18-CBH).
  Yêu cầu, điều kiện Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.