(Cấp huyện) Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ BHXH (cấp huyện)

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ BHXH (cấp huyện)

2. Tên thủ tục hành chính Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ BHXH (cấp huyện)
  Trình tự thực hiện 1. Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho BHXH huyện
* Bước 1: Người tham gia
- Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần hồ sơ tại bộ phận một cửa của BHXH huyện.
- Nộp tiền cho Bộ phận Kế hoạch - Tài chính (KH-TC).
* Bước 2: Cơ quan BHXH huyện
- Bộ phận một cửa: Hướng dẫn người tham gia BHXH tự nguyện lập hồ sơ, nộp tiền cho Bộ phận KH-TC; viết giấy hẹn, chuyển hồ sơ cho Bộ phận Quản lý thu.
- Bộ phận Quản lý thu: Kiểm tra hồ sơ, nhập vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý, in Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) sau đó chuyển hồ sơ cho Bộ phận KH-TC để đối chiếu, thu tiền.
- Bộ phận KH-TC: Đối chiếu hồ sơ, thu tiền đóng, cấp phiếu thu cho người tham gia; chuyển hồ sơ cho Bộ phận Cấp sổ, thẻ.
- Bộ phận Cấp sổ, thẻ: Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, in sổ BHXH theo quy định; chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.
2. Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho đại lý thu
* Bước 1: Người tham gia
- Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần hồ sơ cho đại lý thu.
* Bước 2: Đại lý thu
- Hướng dẫn người tham gia BHXH tự nguyện kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh  thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
- Lập danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS), thu tiền đóng BHXH của người tham gia, cấp biên lai thu tiền cho người tham gia theo mẫu quy định.
- Nộp hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có), thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày thu tiền của người tham gia (trường hợp số tiền thu dưới 10 tháng lương cơ sở).
* Bước 3: Cơ quan BHXH
- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ của người tham gia BHXH tự nguyện đóng thông qua đại lý thu. Kiểm đếm thành phần và số lượng nếu đúng, đủ theo quy định thì hướng dẫn đại lý nộp tiền cho Bộ phận KH-TC, viết giấy hẹn. Sau đó chuyển hồ sơ và dữ liệu (nếu có) cho Bộ phận Quản lý thu.
- Bộ phận Quản lý thu: Kiểm tra hồ sơ và dữ liệu (nếu có) nhập vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý, sau đó chuyển hồ sơ cho Bộ phận Cấp sổ thẻ.
- Bộ phận Cấp sổ, thẻ: Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, in sổ BHXH theo quy định. Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, qua dịch vụ bưu chính
  Thành phần hồ sơ 1. Người tham gia: Tờ khai tham gia, thay đổi thông tin  BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
2. Đại lý thu: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS).
  Số lượng hồ sơ 01 bộ
  Thời hạn giải quyết Đối với trường hợp đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng: Cấp sổ BHXH không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  Đối tượng thực hiện Cá nhân, đại lý thu
  Cơ quan thực hiện BHXH huyện
  Kết quả thực hiện Sổ BHXH
  Lệ phí Không
  Tên mẫu biểu, mẫu tờ khai - Tờ khai tham gia, thay đổi thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
- Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS).
  Yêu cầu, điều kiện Không