(Cấp huyện) Đề nghị tạm ứng trợ cấp mai táng phí cho người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, trợ cấp BHXH một lần chết


15
Tên thủ tục hành chính Đề nghị tạm ứng trợ cấp mai táng phí cho người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, trợ cấp BHXH một lần chết
  Trình tự thực hiện 1.     Bước 1:
  Thân nhân của người hưởng chế độ BHXH lập Giấy đề nghị tạm ứng mai táng kèm Giấy chứng tử gửi BHXH cấp huyện.
2.     Bước 2:
  BHXH huyện tiếp nhận Giấy đề nghị tạm ứng trợ cấp mai táng kèm giấy chứng tử hoặc giấy báo tử từ thân nhân người hưởng, kiểm tra đối chiếu về hồ sơ, nếu đủ và đúng theo quy định thì chi ngay tạm ứng mai táng cho thân nhân của người hưởng chế độ BHXH.
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
  Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ
- Giấy đề nghị tạm ứng mai táng (Mẫu số 30-CBH).
- Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử của người  hưởng.
2. Số lượng hồ sơ:    01 (bộ)                      
  Thời hạn giải quyết Giải quyết ngay trong ngày cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.
  Đối tượng thực hiện Cá nhân
  Cơ quan thực hiện BHXH huyện
  Kết quả thực hiện Phiếu chi tiền mặt
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy đề nghị tạm ứng mai táng (Mẫu số 30-CBH)
  Yêu cầu, điều kiện  
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.