(Cấp huyện) Đổi tên người nhận trợ cấp tuất hàng tháng của người hưởng dưới 15 tuổi hoặc người hưởng bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự

8 Tên thủ tục hành chính Đổi tên người nhận trợ cấp tuất hàng tháng của người hưởng dưới 15 tuổi hoặc người hưởng bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự
  Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Người hưởng làm Giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ (Mẫu số 3-CBH), có xác nhận của UBND cấp xã, gửi BHXH cấp huyện
2. Bước 2: BHXH huyện tiếp nhận, chuyển BHXH tỉnh để đổi tên người đứng sổ trên danh sách chi trả.
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
  Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ
Giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ (Mẫu số 3-CBH). Trường hợp người giám hộ không phải là đương nhiên thì phải kèm theo Giấy được giám hộ theo quy định của Luật dân sự.
2. Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)
  Thời hạn giải quyết Người hưởng nộp Giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ trước ngày 20 hàng tháng thì cơ quan BHXH in tên người đứng sổ mới vào Danh sách chi trả của tháng sau, từ sau ngày 20 hàng tháng thì in tên người đứng sổ mới vào Danh sách chi trả của tháng sau nữa
  Đối tượng thực hiện Cá nhân
  Cơ quan thực hiện BHXH huyện
  Kết quả thực hiện Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ (Mẫu số 3-CBH)
  Yêu cầu, điều kiện Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.