(Cấp huyện) Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người bị tạm dừng in danh sách chi trả do 6 tháng liên tục không nhận tiền, người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM không đến ký xác nhận định kỳ, người hưởng trợ cấp một lần có thời gia

3 Tên thủ tục hành chính Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người bị tạm dừng in danh sách chi trả do 6 tháng liên tục không nhận tiền, người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM không đến ký xác nhận định kỳ, người hưởng trợ cấp một lần có thời gian chưa đến nhận tiền từ 12 tháng trở lên
  Trình tự thực hiện Người lao động đến trực tiếp tại bộ phận một cửa
  Cách thức thực hiện Trực tiếp tại bộ phận một cửa
  Thành phần, số lượng hồ sơ Không
  Thời hạn giải quyết - Đối với trường hợp BHXH huyện xét duyệt: giải quyết chi trả ngay cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được đề nghị.
- Đối với trường hợp chuyển BHXH tỉnh xét duyệt: Không quy định thời gian
  Đối tượng thực hiện Cá nhân                                                              
  Cơ quan thực hiện BHXH huyện
  Kết quả thực hiện Phiếu chi tiền mặt hoặc Danh sách chi trả
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  
  Yêu cầu, điều kiện Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.
- Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.