(Cấp huyện) Hưởng tiếp trợ cấp tuất hàng tháng đối với người từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi còn đi học

7 Tên thủ tục hành chính Hưởng tiếp trợ cấp tuất hàng tháng đối với người từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi còn đi học
  Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Người hưởng lập Giấy xác nhận đang đi học có xác nhận của nhà trường (Mẫu số 22-CBH); nộp Giấy xác nhận cho đại diện chi trả hoặc cho BHXH cấp huyện.
2. Bước 2: BHXH huyện tiếp nhận Giấy xác nhận, chuyển BHXH tỉnh quản lý.
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc đại diện chi trả
  Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ
- Giấy xác nhận đang đi học của nhà trường (Mẫu số 22-CBH)
- Thời điểm nộp Giấy xác nhận: người hưởng nộp cho cơ quan BHXH trong tháng 9 hàng năm.
- Thời hạn: Giấy xác nhận có giá trị 01 năm trong trường hợp bình thường, nếu người hưởng không tiếp tục đi học thì bị dừng hưởng trợ cấp. 
2. Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)
  Thời hạn giải quyết Không quy định
  Đối tượng thực hiện Cá  nhân
  Cơ quan thực hiện BHXH huyện
  Kết quả thực hiện Đối tượng tiếp tục hưởng chế độ tuất hàng tháng.
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy xác nhận đang đi học của nhà trường (Mẫu số 22-CBH)
  Yêu cầu, điều kiện Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.