(Cấp huyện) Lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng thẻ ATM và ngược lại

11 Tên thủ tục hành chính Lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng thẻ ATM và ngược lại
  Trình tự thực hiện 1. Bước 1:
- Người hưởng chế độ BHXH hàng tháng mới được giải quyết hoặc từ tỉnh khác chuyển đến có nhu cầu lĩnh tiền qua thẻ ATM hoặc chuyển từ lĩnh tiền bằng tiền mặt sang lĩnh tiền bằng thẻ ATM được tự lựa chọn Ngân hàng Thương mại của Việt Nam trong địa bàn cơ quan BHXH quản lý, có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ để tự mở tài khoản thẻ ATM và đăng ký số hiệu tài khoản, tên ngân hàng mở tài khoản ATM với cơ quan BHXH. Chi phí phát hành thẻ ATM, lệ phí chuyển tiền vào tài khoản thẻ ATM của người hưởng do cơ quan BHXH thanh toán; chi phí duy trì tài khoản hàng năm theo quy định của Ngân hàng Thương mại do người hưởng tự thanh toán.
- Sau khi mở tài khoản ATM, người hưởng nộp chứng từ thu phí phát hành thẻ ATM của ngân hàng cho BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện để thanh toán và nộp giấy đề nghị được lĩnh chế độ BHXH hàng tháng theo phương thức chuyển khoản qua ATM theo Mẫu Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu số 20-CBH). Nếu đã có thẻ ATM bất kỳ và không có yêu cầu thanh toán phí phát hành thẻ ATM thì không cần phải nộp chứng từ thu phí phát hành thẻ ATM của ngân hàng cho BHXH tỉnh hoặc BHXH cấp huyện.
- Trường hợp người hưởng cùng hộ gia đình có nguyện vọng chuyển tiền vào cùng một tài khoản mở tại ngân hàng thì mỗi người hưởng phải tự nguyện đăng ký ghi rõ tên, số hiệu tài khoản theo Mẫu quy định (Mẫu số 20-CBH).
- Trường hợp người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang lĩnh theo phương thức chuyển khoản qua thẻ ATM nay muốn chuyển sang phương thức lĩnh bằng tiền mặt thì lập Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu số 20-CBH).
2. Bước 2:
- BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ, báo cho BHXH tỉnh để chuyển đổi phương thức lĩnh tiền của người hưởng (từ tài khoản thẻ ATM sang lĩnh bằng tiền mặt hoặc ngược lại)
- BHXH tỉnh thực hiện chuyển đổi phương thức lĩnh tiền cho người hưởng trên danh sách chi trả, chuyển BHXH cấp huyện thực hiện chi trả.
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
  Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ
- Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 20-CBH).
- Chứng từ thu phí phát hành thẻ ATM lần đầu của Ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản thẻ ATM.
2. Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
  Thời hạn giải quyết Nếu người hưởng nộp Giấy đề nghị trước ngày 20 hàng tháng thì cơ quan BHXH giải quyết vào Danh sách chi trả của tháng sau, từ sau ngày 20 hàng tháng thì giải quyết vào Danh sách chi trả của tháng sau nữa
  Đối tượng thực hiện Cá nhân
  Cơ quan thực hiện BHXH huyện
  Kết quả thực hiện - Thẻ  ATM (Trường hợp lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng thẻ ATM)
- Danh sách chi trả (Trường hợp lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng thẻ ATM chuyển sang lĩnh bằng tiền mặt)
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 20-CBH)
  Yêu cầu, điều kiện Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.