(Cấp huyện) Người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang cư trú tại nước ngoài uỷ quyền cho người khác lĩnh thay

10 Tên thủ tục hành chính Người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang cư trú tại nước ngoài uỷ quyền cho người khác lĩnh thay
  Trình tự thực hiện 1. Bước 1:Người hưởng lập Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 18-CBH), mang đến đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để lấy xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang cư trú ở nước sở tại và gửi về cho người được lĩnh thay ở Việt Nam đến điểm chi trả để nhận tiền chế độ BHXH hàng tháng.
2. Bước 2: Đến kỳ lĩnh lương, người lĩnh thay nộp Giấy lĩnh thay cho đại diện chi trả và ký nhận tiền trên Danh sách chi trả, người lĩnh thay có trách nhiệm báo giảm kịp thời khi đối tượng hưởng từ trần hoặc bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định, nếu thực hiện sai sẽ phải bồi hoàn cho quỹ BHXH.
3. Bước 3: Đại diện chi trả tiếp nhận Giấy lĩnh thay chi tiền cho người lĩnh thay. Lưu giữ Giấy lĩnh thay sau đó nộp cho BHXH cấp huyện.
4. Bước 4: BHXH huyện lưu giữ Giấy lĩnh thay (thời hạn của Giấy lĩnh thay tối đa là 01 năm đối với người hưởng đang cư trú tại nước ngoài ).
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc đại diện chi trả
  Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ
- Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 18-CBH)
- Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Giấy tờ tùy thân có ảnh.
2. Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)
  Thời hạn giải quyết Đại diện chi trả tiếp nhận Giấy lĩnh thay và thực hiện chi trả ngay cho người lĩnh thay trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.
  Đối tượng thực hiện Cá nhân
  Cơ quan thực hiện BHXH huyện
  Kết quả thực hiện Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 18-CBH)
  Yêu cầu, điều kiện Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.