(Cấp huyện) Người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM lấy xác nhận chữ ký tại địa phương khác

13 Tên thủ tục hành chính Người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM lấy xác nhận chữ ký tại địa phương khác
  Trình tự thực hiện 1. Bước 1:
- Người hưởng phải lập 01 bản Giấy đề nghị xác định chữ ký (Mẫu số 21-CBH), trực tiếp đến BHXH huyện nơi đang tạm trú để lấy xác nhận, khi đến nơi lấy xác nhận xuất trình Giấy chứng nhận hưu trí hoặc trợ cấp BHXH, Chứng minh nhân dân, thẻ ATM.
- Trường hợp người hưởng không ở trong nước, đang cư trú tại nước ngoài thì lập 01 bản (Mẫu số 21-CBH) đến Đại sứ quán Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước người hưởng đang cư trú xác nhận đang cư trú hợp pháp ở nước sở tại.
- Trường hợp người hưởng ốm nặng, già yếu không đi lại được không có mặt tại địa phương nơi đang quản lý chi trả, thì thân nhân người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH phải liên hệ với BHXH huyện nơi đang tạm trú để BHXH huyện trực tiếp đến lấy chữ ký hoặc điểm chỉ của người hưởng (Mẫu số 24b-CBH), người hưởng phải xuất trình giấy tờ, hồ sơ theo quy định. Thân nhân người hưởng có trách nhiệm gửi Giấy đề nghị xác định chữ ký đến BHXH huyện nơi đang quản lý chi trả.
2. Bước 2: BHXH huyện xác nhận vào Giấy xác nhận chữ ký.
3. Bước 3: Người hưởng gửi Giấy xác nhận đến BHXH huyện nơi đang chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trước ngày 25 của tháng 5 và tháng 11 để BHXH huyện quản lý và tiếp tục chi trả.
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
  Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ
- Giấy đề nghị xác nhận chữ ký (Mẫu 21-CBH) hoặc Giấy xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM (Mẫu số 24b-CBH).
- Xuất trình giấy chứng nhận hưởng hưu trí hoặc trợ cấp BHXH, chứng minh nhân dân, thẻ ATM.
2. Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
  Thời hạn giải quyết BHXH huyện phải ký xác nhận vào Giấy xác nhận chữ ký và trả cho người hưởng ngay trong ngày làm việc.
  Đối tượng thực hiện Cá nhân
  Cơ quan thực hiện BHXH huyện
  Kết quả thực hiện  Danh sách chi trả
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy đề nghị xác nhận chữ ký (Mẫu 21-CBH)
  Yêu cầu, điều kiện Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.