(Cấp huyện) Người hưởng lĩnh tiền chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM ký xác nhận chữ ký định kỳ vào tháng 5 và tháng 11 hàng năm

12 Tên thủ tục hành chính Người hưởng lĩnh tiền chế độ BHXH hàng tháng qua thẻ ATM ký xác nhận chữ ký định kỳ vào tháng 5 và tháng 11 hàng năm
  Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Đối với Đại diện chi trả
- thông báo rõ khoảng thời gian và địa điểm xác nhận chữ ký cho người hưởng.
- Trực tiếp tổ chức lấy chữ ký xác nhận của người hưởng (Mẫu 24a-CBH). Đối với người hưởng ốm nặng, già yếu không đi lại được thì đại diện chi trả phải đến tận nhà để lấy chữ ký hoặc điểm chỉ (Mẫu 24b-CBH), đồng thời phải ghi rõ khoảng thời gian xác nhận chữ ký.
- Chốt số người hưởng không đến ký xác nhận vào cuối Danh sách và nộp cho BHXH cấp huyện.
2. Bước 2: Đối với BHXH cấp huyện
- Thông báo tạm dừng in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (Mẫu 14a-CBH) chuyển đến địa chỉ của từng người hưởng không đến ký xác nhận chữ ký.
- Những người đã đến ký bổ sung thì BHXH huyện lập Thông báo tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (Mẫu 14b-CBH) và gửi cho người hưởng biết.
3. Bước 3: Đối với người hưởng
- Tháng 5 và tháng 11 hàng năm người hưởng lĩnh tiền chế độ qua tài khoản thẻ ATM đến đại diện chi trả để ký xác nhận trên Danh sách chi trả (Mẫu C24a-CBH). Nếu không đến ký xác nhận sẽ bị tạm dừng chi trả.
- Khi nhận được Thông báo tạm dừng hưởng thì đến BHXH huyện để ký bổ sung chữ ký.
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
  Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ
Danh sách xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM (Mẫu số 24a-CBH) hoặc Giấy xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM (Mẫu số 24b-CBH).
2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
  Thời hạn giải quyết Không quy định
  Đối tượng thực hiện Cá nhân
  Cơ quan thực hiện BHXH huyện
  Kết quả thực hiện Danh sách xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM; (Mẫu số 24a-CBH); Giấy xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM (Mẫu số 24b-CBH)
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
  Yêu cầu, điều kiện Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.