(Cấp huyện) Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng sau kỳ chi trả, trước khi BHXH huyện báo số chưa nhận về BHXH tỉnh

6 Tên thủ tục hành chính Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng sau kỳ chi trả, trước khi BHXH huyện báo số chưa nhận về BHXH tỉnh
  Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Người hưởng lập 01 bản Giấy đề nghị (Mẫu 17-CBH) gửi BHXH cấp huyện.
2. Bước 2: BHXH huyện tiếp nhận, Đối chiếu với Danh sách chi trả (C72a-HD hoặc C72c-HD) xác định người hưởng chưa ký nhận trên Danh sách chi trả, xét duyệt vào Giấy đề nghị của người hưởng, thực hiện chi tiền mặt tại BHXH cấp huyện.
3. Bước 3: Người hưởng ký nhận trực tiếp vào phiếu chi và nhận tiền.
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
  Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ
Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (Mẫu 17-CBH)
2. Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)
  Thời hạn giải quyết Giải quyết kịp thời, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.
  Đối tượng thực hiện Cá nhân
  Cơ quan thực hiện BHXH huyện
  Kết quả thực hiện Phiếu chi tiền mặt
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (Mẫu 17-CBH)
  Yêu cầu, điều kiện Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.