(Cấp huyện) Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở KCB BHYT

6 Tên thủ tục hành chính Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở KCB BHYT
  Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Cơ sở KCB
  Trong tháng đầu của mỗi quý, cơ sở KCB gửi hồ sơ đề nghị thanh toán kèm theo cơ sở dữ liệu thống kê chi phí KCB BHYT của quý trước cho cơ quan BHXH.
2. Bước 2: Cơ quan BHXH
  Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán của cơ sở KCB: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán, cơ quan BHXH xem xét và thông báo kết quả giám định chi phí KCB BHYT cho cơ sở KCB. (Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả giám định chi phí KCB BHYT, cơ quan BHXH hoàn thành việc thanh toán với cơ sở KCB).
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
  Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ
- Danh sách đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh ngoại trú theo (Mẫu số 25a/BHYT).
- Danh sách đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú  (Mẫu số 26a/BHYT) đối với cơ sở KCB BHYT có điều trị nội trú.
2. Số lượng hồ sơ:  01 bộ + File dữ liệu.
  Thời hạn giải quyết Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán
  Đối tượng thực hiện  Tổ chức                                                                   
  Cơ quan thực hiện BHXH cấp huyện
  Kết quả thực hiện Biên bản thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT 
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Danh sách đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh ngoại trú  theo (Mẫu số 25a/BHYT).
- Danh sách đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú   (Mẫu số 26a/BHYT) đối với cơ sở KCB BHYT có điều trị nội trú.
  Yêu cầu, điều kiện   Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.
- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của lên Bộ Y tế-Tài chính.
- Thông tư liên tịch số 10/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
- Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế;
- Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
- Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 17/11/2014 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
- Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh