(Cấp huyện) Thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người di chuyển trong địa bàn huyện

4 Tên thủ tục hành chính Thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người di chuyển trong địa bàn huyện
  Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Người hưởng lập hồ sơ theo quy định, gửi BHXH cấp huyện.
2. Bước 2: BHXH huyện tiếp nhận Giấy đề nghị của người hưởng, chuyển BHXH tỉnh để in địa chỉ mới vào danh sách chi trả.
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
  Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ
- Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH có xác nhận của đại diện chi trả (Mẫu 20-CBH): 01 bản
- Người hưởng nộp 1 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính sổ hộ khẩu đối với trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có hưởng phụ cấp khu vực chuyển sang nơi cư trú mới thuộc địa bàn có phụ cấp khu vực.
2. Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)
  Thời hạn giải quyết Quy định tháng in địa chỉ mới của người hưởng trên Danh sách chi trả: Người hưởng nộp Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH trước ngày 20 hàng tháng thì cơ quan BHXH in địa chỉ mới vào Danh sách chi trả của tháng sau, từ sau ngày 20 hàng tháng thì in địa chỉ mới vào Danh sách chi trả của tháng sau nữa
  Đối tượng thực hiện Cá nhân
  Cơ quan thực hiện BHXH huyện
  Kết quả thực hiện Danh sách chi trả hàng tháng
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 20-CBH)
  Yêu cầu, điều kiện Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.