(Cấp huyện) Thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người di chuyển từ huyện này sang huyện khác trong địa bàn tỉnh

5 Tên thủ tục hành chính Thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người di chuyển từ huyện này sang huyện khác trong địa bàn tỉnh
  Trình tự thực hiện  1. Bước 1: Người hưởng lập hồ sơ theo quy định gửi BHXH cấp huyện.
 2. Bước 2: BHXH huyện tiếp nhận, viết Giấy giới thiệu trả lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu C77-HD) cho người hưởng đến BHXH huyện nơi chuyển đến để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
  Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ
- Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 20-CBH) có xác nhận của đại diện chi trả.
- Người hưởng nộp 1 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính sổ hộ khẩu đối với trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có hưởng phụ cấp khu vực chuyển sang nơi cư trú mới thuộc địa bàn có phụ cấp khu vực.
2. Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
  Thời hạn giải quyết BHXH huyện viết Giấy giới thiệu trả lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu C77-HD) ngay trong ngày khi người hưởng (hoặc đại diện chi trả) nộp Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH chuyển đi huyện khác trong tỉnh.
  Đối tượng thực hiện Cá nhân
  Cơ quan thực hiện BHXH huyện
  Kết quả thực hiện Danh sách chi trả hàng tháng
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 20-CBH)
  Yêu cầu, điều kiện Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.