(Cấp huyện) Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người đã hết thời hạn hưởng, không còn tên trên danh sách chi trả


2
Tên thủ tục hành chính Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người đã hết thời hạn hưởng, không còn tên trên danh sách chi trả
  Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Người hưởng chế độ BHXH hàng tháng không còn tên trên danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận hoặc được truy lĩnh, viết giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu 17-CBH) nộp tại BHXH cấp huyện.
2. Bước 2: BHXH huyện kiểm tra, đối chiếu với Danh sách người hưởng không còn tên trên Danh sách chi trả nhưng còn số tiền chưa nhận của các tháng trước do BHXH tỉnh chuyển đến, xác nhận giải quyết vào Mẫu số 17-CBH của người hưởng, để thực hiện chi trả ngay cho người hưởng.
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
  Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ
Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu 17-CBH)
2. Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)
  Thời hạn giải quyết Giải quyết chi trả ngay cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.
  Đối tượng thực hiện Cá nhân
  Cơ quan thực hiện BHXH huyện
  Kết quả thực hiện Phiếu chi tiền mặt
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu 17-CBH)
  Yêu cầu, điều kiện Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.