(Cấp huyện) Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng mới, tỉnh khác chuyển đến, bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù đã có quyết định hưởng tiếp

1 Tên thủ tục hành chính Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng mới, tỉnh khác chuyển đến, bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù đã có quyết định hưởng tiếp.
  Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Người hưởng lập 01 bản Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (Mẫu số 17-CBH) nộp cho BHXH huyện nơi đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.
2. Bước 2:
- BHXH huyện nơi tiếp nhận hồ sơ: tiếp nhận, viết giấy hẹn cho người hưởng, chuyển BHXH tỉnh Mẫu số 17-CBH.
- BHXH tỉnh xét duyệt số tiền được hưởng của người hưởng vào Mẫu số 17-CBH, chuyển BHXH huyện để chi trả trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị.
3. Bước 3: Người hưởng đến BHXH huyện để nhận tiền theo giấy hẹn.
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
  Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ
- Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (Mẫu 17-CBH);
- Quyết định hưởng tiếp (Đối với người hưởng bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù).
2. Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)
  Thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy đề nghị.
  Đối tượng thực hiện Cá nhân                                                              
  Cơ quan thực hiện BHXH huyện
  Kết quả thực hiện Phiếu chi tiền mặt
  Lệ phí Không  
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (Mẫu 17-CBH)
  Yêu cầu, điều kiện Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.