(Cấp tỉnh)Giải quyết điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH

Giải quyết điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH

13 Tên thủ tục hành chính Giải quyết điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH
  Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Người lao động lập hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp cho cơ quan BHXH huyện nơi đang hưởng lương hưu
2. Bước 2: Cơ quan BHXH huyện kiểm tra, đối chiếu, nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến BHXH tỉnh
3. Bước 3: Cơ quan BHXH tỉnh kiểm tra, đối chiếu, nếu đủ điều kiện thì giải quyết
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa cơ quan BHXH huyện.  
Thành phần hồ sơ 1. Điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng:
- Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính);
- Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc trích lục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.
2. Điều chỉnh, hủy quyết định hưởng BHXH hoặc quyết định chấm dứt hưởng BHXH
- Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính) trong trường hợp người lao động có yêu cầu điều chỉnh;
- Hồ sơ, giấy tờ, văn bản làm căn cứ điều chỉnh, hủy quyết định hưởng hoặc chấm dứt hưởng BHXH.
Lưu ý: Các thành phần hồ sơ nêu trên nếu không quy định là bản chính thì có thể nộp bản chính, bản sao kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc.
 
Số lượng hồ sơ 01 bộ  
Thời hạn giải quyết Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định  
Đối tượng thực hiện Cá nhân  
Cơ quan thực hiện BHXH tỉnh  
Kết quả thực hiện - Quyết định điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng
- Quyết định điều chỉnh, hủy quyết định hưởng hoặc chấm dứt hưởng
 
Lệ phí Không  
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu số 14-HSB Đơn đề nghị  
Yêu cầu, điều kiện Người đang hưởng BHXH hàng tháng  
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;
-Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015;
- Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện;
- Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016;
- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về việc đăng ký và quản lý hộ tịch.
- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc;
- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện;
- Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016          ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH;
- Quyết định 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của BHXH Việt Nam;
- Công văn số 2714/LĐTBXH-BHXH ngày 25/7/2013 và số 1564/LĐTBXH-BHXH ngày 12/5/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH;
- Quyết định số 952/QĐ-BHXH ngày 17/9/2015 của BHXH Việt Nam;
 
 
Biểu mẫu
- Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB)