(Cấp tỉnh) Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg


 27
Tên thủ tục hành chính Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
  Trình tự thực hiện - Bước 1:
+ Người lao động, thân nhân người lao động nộp hồ sơ tại BHXH huyện
- Bước 2: BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ từ người lao động, thân nhân người lao động chuyển BHXH tỉnh
- Bước 3:
+ BHXH tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ từ BHXH huyện, giải quyết và trả hồ sơ đã giải quyết cho BHXH huyện.
+ BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ đã giải quyết từ BHXH tỉnh, thành phố để trả cho người lao động, thân nhân người lao động.
   Cách thức thực hiện Tại trụ sở BHXH tỉnh.
  Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Quyết định hưởng chế độ hưu trí của người hưởng trợ cấp quy định tại Điều 2 Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg (bản chụp)
Đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu có thêm:
- Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp (Mẫu số 01-QĐ52, bản chính);
Đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa được giải quyết, đã chết từ ngày 01/01/2012 trở đi có thêm:
- Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân (Mẫu số 02- QĐ52, bản chính)
- Giấy chứng tử (bản sao được chứng thực) hoặc Giấy báo tử (bản sao được chứng thực) hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (bản sao được chứng thực)
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
  Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân và tổ chức
  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính BHXH tỉnh, thành phố.
  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hưởng trợ cấp (Mẫu số 04-QĐ52)
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Mẫu số 01-QĐ52 Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp
- Mẫu số 02-QĐ52 Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân
  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập). Có đủ các điều kiện sau đây:
- Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập từ đủ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên;
- Nghỉ hưu (kể cả trường hợp chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu) trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011;
- Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2012. Trường hợp đang tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu;
- Công văn số 4281/BHXH-CSXH ngày 29/10/2013 của BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.
Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế