(Cấp tỉnh) Ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT

5 Tên thủ tục hành chính Ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT
  Trình tự thực hiện 1. Bước 1:
a) Cơ sở KCB:
- Đối với các cơ sở KCB đang thực hiện hợp đồng KCB BHYT hoặc mới tạm ngừng hợp đồng dưới 6 tháng, cơ quan BHXH có trách nhiệm kiểm tra, đề nghị cơ sở KCB bổ sung các tài liệu còn thiếu trong hồ sơ ký hợp đồng KCB BHYT.
- Đối với các cơ sở KCB lần đầu ký hợp đồng KCB BHYT hoặc đã tạm ngừng hợp đồng từ 6 tháng trở lên,  cơ sở KCB gửi văn bản đề nghị cơ quan BHXH ký hợp đồng KCB BHYT kèm theo bộ hồ sơ (như phần Hồ sơ).
b) Cơ quan BHXH:
   Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định xác định cơ sở KCB đó có đủ điều kiện tổ chức thực hiện chế độ KCB BHYT hay không, nếu đủ điều kiện thì lập hợp đồng KCB BHYT theo Mẫu hợp đồng KCB BHYT tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT/BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.
2. Bước 2: Hai bên thống nhất những nội trong hợp đồng và cùng ký hợp đồng KCB BHYT (hợp đồng được lập 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản).           
  Cách thức thực hiện Tại cơ quan BHXH hoặc tại cơ sở KCB 
  Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ
a) Đối với các cơ sở KCB đã ký hợp đồng KCB BHYT trước đây: Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT (theo Mẫu hợp đồng KCB BHYT tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT/BYT-BTC).
b) Đối với các cơ sở KCB lần đầu ký hợp đồng KCB BHYT hoặc đã tạm ngừng hợp đồng từ 6 tháng trở lên:
- Cơ sở y tế công lập:
+ Văn bản đề nghị cơ quan BHXH ký hợp đồng KCB BHYT.
+ Danh mục dịch vụ kỹ thuật (DVKT) được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
. - Cơ sở y tế ngoài công lập:
+ Văn bản đề nghị cơ quan BHXH ký hợp đồng KCB BHYT.
+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân.
+ Danh mục các DVKT được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
+ Bảng giá các DVKT thực hiện tại cơ sở KCB.
2. Số lượng hồ sơ:  01 bộ 
  Thời hạn giải quyết - Đối với HĐ ký mới: Không quy định.
- Đối với HĐ ký lại: Chậm nhất ngày 31/12 hàng năm, cơ quan BHXH và sơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT năm sau.
  Đối tượng thực hiện Tổ chức               
  Cơ quan thực hiện BHXH cấp tỉnh
  Kết quả thực hiện Hợp đồng khám chữa bệnh BHYT
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT (Phụ lục số 3 Thông tư liên tịch số 10/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế)
  Yêu cầu, điều kiện Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.
- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của lên Bộ Y tế-Tài chính.
- Thông tư liên tịch số 10/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
- Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế;
- Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
- Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 17/11/2014 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
- Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh