(Cấp tỉnh) Thanh lý hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT

2 Tên thủ tục hành chính Thanh lý hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT
  Trình tự thực hiện Sau khi hoàn thành quyết toán năm, cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ sở khám chữa bệnh thống nhất lập và ký Biên bản thanh lý hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
  Cách thức thực hiện Tại cơ quan BHXH hoặc tại cơ sở KCB
  Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ
- Hợp đồng KCB BHYT đã ký giữa hai bên.
- Biên bản thanh quyết toán chi phí KCB BHYT năm.
(Cơ sở KCB không phải gửi hợp đồng KCB BHYT  cho cơ quan BHXH).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
  Thời hạn giải quyết Chậm nhất là 75 ngày kể từ 01/01 năm sau
  Đối tượng thực hiện Tổ chức
  Cơ quan thực hiện BHXH cấp tỉnh
  Kết quả thực hiện Biên bản thanh lý hợp đồng KCB BHYT
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Biên bản thanh lý hợp đồng KCB BHYT (Mẫu số 19/BHYT)
  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.
- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
- Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế;
- Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
- Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 17/11/2014 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
- Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh