(Cấp tỉnh) Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng mới hoặc tỉnh khác chuyển đến

1 Tên thủ tục hành chính Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng mới hoặc tỉnh khác chuyển đến
  Trình tự thực hiện  Người hưởng đến phòng KHTC để nhận tiền theo giấy hẹn.
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
  Thành phần, số lượng hồ sơ Không
  Thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị.
  Đối tượng thực hiện Cá nhân                                                           
  Cơ quan thực hiện BHXH tỉnh
  Kết quả thực hiện Phiếu chi tiền mặt
  Lệ phí Không  
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  
  Yêu cầu, điều kiện Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.
- Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.