(Cấp tỉnh) Xác nhận thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã để tính hưởng BHXH theo Quyết định số 250/QĐ-TTg


 27
Tên thủ tục hành chính Xác nhận thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã để tính hưởng BHXH theo Quyết định số 250/QĐ-TTg
  Trình tự thực hiện - Bước 1: Người lao động hoặc thân nhân người lao động nộp hồ sơ tại BHXH tỉnh
- Bước 2: BHXH tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ từ người lao động, thân nhân người lao động và Danh sách phê duyệt của UBND tỉnh, xác nhận thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã là thời gian tính hưởng BHXH và trả kết quả xác nhận cho người lao động, thân nhân người lao động.
   Cách thức thực hiện Tại trụ sở BHXH tỉnh.
  Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị xác nhận thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã (Mẫu số 01A-QĐ250, Mẫu số 01B-QĐ250);
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
  Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ Danh sách phê duyệt của UBND tỉnh và đơn của người lao động, thân nhân người lao động
  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân (người lao động, thân nhân người lao động hiện không cư trú tại tỉnh, thành phố nơi có thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã) và tổ chức
  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính BHXH tỉnh, thành phố.
  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy xác nhận về thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã (Mẫu số 02-QĐ250)
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu số 01A-QĐ250, Mẫu số 01B-QĐ250 Đơn đề nghị xác nhận về thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã;
  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Người có thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có quy mô toàn xã (sau đây gọi tắt là Chủ nhiệm hợp tác xã) từ ngày 01/7/1997 trở về trước, sau khi thôi làm Chủ nhiệm hợp tác xã có thời gian làm ít nhất một trong các công việc quy định tại Điều 1 Quyết định số 250/QĐ-TTg đã từ trần hoặc chưa được giải quyết chế độ, chính sách BHXH đối với thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã.
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước;
- Công văn số 4533/BHXH-CSXH ngày 14/11/2013 của BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế