(Cấp tỉnh/huyện) Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

1. Tên thủ tục hành chính Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
 
  Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.
2. Bước 2:  Đơn vị sử dụng lao động
- Hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT kê khai tờ khai, kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ đơn vị đang quản lý.
- Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, dữ liệu (nếu có) cho cơ quan BHXH.
3. Bước 3: Đối với cơ quan BHXH
- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu (nếu có) của người tham gia, đơn vị, đại lý, cơ quan quản lý đối tượng và bưu điện chuyển đến kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu trên mẫu biểu, hồ sơ với dữ liệu quản lý. Dữ liệu quản lý và hồ sơ khớp đúng thì viết giấy hẹn sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ quản lý thu. Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ chưa khớp đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và lập phiếu trả lại đơn vị.
- Đối với người tham gia nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH hướng dẫn người tham gia lập hồ sơ theo quy định, trường hợp có hồ sơ kèm theo thì sao và xác nhận, trả bản chính.
- Phòng/Tổ quản lý thu: Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý. Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.
- Phòng/Tổ Cấp sổ thẻ: Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, cấp sổ BHXH (đối với trường hợp chưa có sổ BHXH), thẻ BHYT và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.
  Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính, cụ thể:
- Đối với hồ sơ giấy: Đơn vị thông báo cho cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ bưu chính đến nhận hồ sơ trực tiếp tại đơn vị; đối với dữ liệu điện tử (nếu có) đơn vị gửi cho cơ quan BHXH qua internet.
- Trường hợp đơn vị đăng ký giao dịch điện tử thì thực hiện theo quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT của BHXH Việt Nam
  Thành phần hồ sơ 1. Người lao động
a) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
b) Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có) như người có công với cách mạng, cựu chiến binh,...: Giấy tờ chứng minh.
c) Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ đã được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao đông đối với người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đăng ký đóng trực tiếp choc ơ quan BHXH.
2. Đơn vị:
a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);
b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS);
c) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS), các loại giấy tờ theo mục 2 Phụ lục 01; Phụ lục 02; Phụ lục 03. Ghi rõ bản chính/bản sao/bản chứng thực của giấy tờ (Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH).
  Số lượng hồ sơ 01 bộ
  Thời hạn giải quyết - Thời hạn cấp thẻ BHYT: Không quá 05 ngày, (riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 02 ngày) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
- Thời hạn cấp sổ BHXH: Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  Đối tượng thực hiện Đơn vị sử dụng lao động
  Cơ quan thực hiện - BHXH tỉnh
- BHXH huyện
  Kết quả thực hiện Sổ BHXH, Thẻ BHYT
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
 - Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).
  Yêu cầu, điều kiện Thời hạn trong tháng kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.
 
 
2. Tên thủ tục hành chính Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ BHXH (cấp huyện)
  Trình tự thực hiện 1. Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho BHXH huyện
* Bước 1: Người tham gia
- Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần hồ sơ tại bộ phận một cửa của BHXH huyện.
- Nộp tiền cho Bộ phận Kế hoạch - Tài chính (KH-TC).
* Bước 2: Cơ quan BHXH huyện
- Bộ phận một cửa: Hướng dẫn người tham gia BHXH tự nguyện lập hồ sơ, nộp tiền cho Bộ phận KH-TC; viết giấy hẹn, chuyển hồ sơ cho Bộ phận Quản lý thu.
- Bộ phận Quản lý thu: Kiểm tra hồ sơ, nhập vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý, in Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) sau đó chuyển hồ sơ cho Bộ phận KH-TC để đối chiếu, thu tiền.
- Bộ phận KH-TC: Đối chiếu hồ sơ, thu tiền đóng, cấp phiếu thu cho người tham gia; chuyển hồ sơ cho Bộ phận Cấp sổ, thẻ.
- Bộ phận Cấp sổ, thẻ: Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, in sổ BHXH theo quy định; chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.
2. Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho đại lý thu
* Bước 1: Người tham gia
- Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần hồ sơ cho đại lý thu.
* Bước 2: Đại lý thu
- Hướng dẫn người tham gia BHXH tự nguyện kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh  thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
- Lập danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS), thu tiền đóng BHXH của người tham gia, cấp biên lai thu tiền cho người tham gia theo mẫu quy định.
- Nộp hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có), thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày thu tiền của người tham gia (trường hợp số tiền thu dưới 10 tháng lương cơ sở).
* Bước 3: Cơ quan BHXH
- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ của người tham gia BHXH tự nguyện đóng thông qua đại lý thu. Kiểm đếm thành phần và số lượng nếu đúng, đủ theo quy định thì hướng dẫn đại lý nộp tiền cho Bộ phận KH-TC, viết giấy hẹn. Sau đó chuyển hồ sơ và dữ liệu (nếu có) cho Bộ phận Quản lý thu.
- Bộ phận Quản lý thu: Kiểm tra hồ sơ và dữ liệu (nếu có) nhập vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý, sau đó chuyển hồ sơ cho Bộ phận Cấp sổ thẻ.
- Bộ phận Cấp sổ, thẻ: Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, in sổ BHXH theo quy định. Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, qua dịch vụ bưu chính
  Thành phần hồ sơ 1. Người tham gia: Tờ khai tham gia, thay đổi thông tin  BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
2. Đại lý thu: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS).
  Số lượng hồ sơ 01 bộ
  Thời hạn giải quyết Đối với trường hợp đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng: Cấp sổ BHXH không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  Đối tượng thực hiện Cá nhân, đại lý thu
  Cơ quan thực hiện BHXH huyện
  Kết quả thực hiện Sổ BHXH
  Lệ phí Không
  Tên mẫu biểu, mẫu tờ khai - Tờ khai tham gia, thay đổi thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
- Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS).
  Yêu cầu, điều kiện Không