(Cấp huyện) Đăng ký đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài

10 Tên thủ tục hành chính Đăng ký đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài
  Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Người lao động
- Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.
- Nộp tiền cho cơ quan BHXH theo phương thức đã đăng ký.
2. Bước 2: Đối với cơ quan BHXH
- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ  đúng, đủ cho bộ phận Thu.
 - Bộ phận Thu: kiểm tra hồ sơ, nhập dữ liệu; chuyển kết quả cho bộ phận cấp sổ thẻ.
- Bộ phận cấp sổ thẻ: kiểm tra hồ sơ, dữ liệu; ký xác nhận và chuyển kết quả cho bộ phận một cửa.
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
  Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ
- Đơn đề nghị của người lao động (Mẫu D01-TS).
- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK01-TS).
- Bản sao hợp đồng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng được gia hạn hoặc hợp đồng được ký mới ngay tại nước tiếp nhận lao động.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  Thời hạn giải quyết Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
  Đối tượng thực hiện Cá nhân
  Cơ quan thực hiện BHXH cấp huyện
  Kết quả thực hiện  
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Đơn đề nghị của người lao động (Mẫu D01-TS).
- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK01-TS).
 
  Yêu cầu, điều kiện Không
 
 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH.
- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
- Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về sửa đôi một số nội dung tại các Quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
- Quyết định 1366/QĐ-BHXH ngày 12/12/2014 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.