(Cấp huyện) Đăng ký tham gia BHYT đối với hộ gia đình

15 Tên thủ tục hành chính Đăng ký tham gia BHYT đối với hộ gia đình
  Trình tự thực hiện Bước 1: Người tham gia nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (UBND xã);
Bước 2: UBND xã
- Hướng dẫn người tham gia BHYT hộ gia đình kê khai Tờ khai (Mẫu TK01-TS) .
- Lập danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS), thu tiền đóng của người tham gia, cấp biên lai thu tiền cho người tham gia theo Mẫu quy định.
-  UBND xã nộp hồ sơ, số tiền đã thu kèm biên lai cho cơ quan BHXH trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thu tiền của người tham gia.
Bước 3: Cơ quan BHXH
- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ của người tham gia BHYT đóng thông qua UBND xã. Kiểm đếm thành phần và số lượng nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn hướng dẫn UBND xã nộp tiền cho bộ phận Kế hoạch tài chính.  Sau đó chuyển hồ sơ  đúng, đủ cho bộ phận Thu theo quy định.
- Bộ phận Thu: kiểm tra lại hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có), nhập thông tin vào chương trình quản lý thu, ký duyệt vào danh sách người tham gia BBHYT theo hộ gia đình (Mẫu D03-TS), chuyển hồ sơ cho bộ phận Cấp sổ thẻ.
- Bộ phận KHTC: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, dữ liệu, thu tiền, cấp Phiếu thu cho đại lý thu.
- Bộ phận Cấp sổ thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, in thẻ BHYT theo quy định, chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa chuyển cho UBND xã để trả lại cho người tham gia.
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp cho bộ phận một cửa hoặc đại lý thu
  Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ
- Tờ khai tham gia BHYT (Mẫu TK01-TS).
- Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS),
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  Thời hạn giải quyết Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
  Đối tượng thực hiện Cá nhân
  Cơ quan thực hiện BHXH cấp huyện
  Kết quả thực hiện Thẻ BHYT
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Tờ khai tham gia BHYT (Mẫu A03-TS)
- Danh sách người tham gia BHYT tự nguyện (Mẫu D03-TS)
  Yêu cầu, điều kiện Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.
- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.
- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.
- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
- Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về sửa đôi một số nội dung tại các Quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
- Quyết định 1366/QĐ-BHXH ngày 12/12/2014 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.