(Cấp huyện) Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT

13 Tên thủ tục hành chính Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT
  Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Đơn vị quản lý đối tượng chỉ tham gia BHYT
- Lập hồ sơ, ký hợp đồng đóng BHYT (Mẫu C04-TS) (trừ trường hợp do Quỹ BHXH đóng)
- Chuyển hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH. Dữ liệu điện tử có thể chuyển qua mạng internet.
- Chuyển tiền đóng theo thời hạn và phương thức đóng.
Đối với đối tượng là học sinh sinh viên thì nhà trường thu phần tiền thuộc trách nhiệm phải đóng của cá nhân sau đó chuyển đóng cho cơ quan BHXH
2. Bước 2: Cơ quan BHXH
- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị quản lý người  tham gia BHYT hoặc của người hiến bộ phận cơ thể. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ  đúng, đủ cho bộ phận Thu.
- Bộ phận Thu: kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có) rồi nhập vào chương trình quản lý thu, chuyển hồ sơ cho bộ phận Cấp sổ, thẻ.
- Bộ phận Cấp sổ thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, rồi gửi dữ liệu về BHXH tỉnh. Sau khi BHXH tỉnh kiểm tra, đồng ý thì in thẻ BHYT theo quy định; chuyển kết quả đã giải quyết cho bộ phận một cửa.
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet….
  Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ:
 - Danh sách người tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).
 - Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (như thương binh, người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ...): kèm theo giấy tờ chứng minh.
 - Người đã hiến bộ phận cơ thể: bản sao Giấy xác nhận hiến bộ phận cơ thể.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  Thời hạn giải quyết Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, thời hạn cụ thể do BHXH huyện quy định.
  Đối tượng thực hiện Cá nhân hoặc tổ chức
  Cơ quan thực hiện BHXH cấp huyện
  Kết quả thực hiện Thẻ BHYT
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Danh sách người tham gia BHYT (Mẫu D03-TS)
- Hợp đồng đóng BHYT (Mẫu C04-TS).
  Yêu cầu, điều kiện Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.
- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.
- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.
- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
- Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế;
- Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
- Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về sửa đôi một số nội dung tại các Quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
- Quyết định 1366/QĐ-BHXH ngày 12/12/2014 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.