(Cấp huyện) Hoàn trả tiền đóng BHYT đối với hộ gia đình tham gia BHYT và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

17 Tên thủ tục hành chính Hoàn trả tiền đóng BHYT đối với hộ gia đình tham gia BHYT và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng
  Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Người tham gia nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.
2. Bước 2: Đối với cơ quan BHXH
- Bộ phận một cửa BHXH cấp huyện: Nhận hồ sơ của người  tham gia. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ  đúng, đủ về BHXH tỉnh.
- Phòng Thu BHXH tỉnh: kiểm tra hồ sơ, phối hợp Phòng KHTC xác định số tiền hoàn trả, trình Giám đốc BHXH tỉnh.
- Giám đốc BHXH tỉnh ra quyết định hoàn trả, chuyển KHTC, BHXH huyện để hoàn trả cho đối tượng
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
  Thành phần, số lượng
 hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ
a) Đối với trường hợp người tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng nộp Đơn của thân nhân người tham gia (Mẫu D01-TS).
b) Trường hợp người tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng sau đó chuyển sang tham gia BHYT theo nhóm đối tượng được Ngân sách nhà nước đóng toàn bộ hoặc đã đóng trùng, thừa:
 - Đơn của người tham gia (Mẫu D01-TS).
- Thẻ BHYT có giá trị sử dụng (nếu đã được cấp).
 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  Thời hạn giải quyết Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
  Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc Cá nhân
  Cơ quan thực hiện BHXH cấp huyện
  Kết quả thực hiện Quyết định hoàn trả tiền và tiền hoàn trả
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị của người tham gia hoặc của thân nhân người tham gia trong trường hợp người tham gia chết (Mẫu D01-TS).
  Yêu cầu, điều kiện Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.
- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.
- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.
- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
- Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế;
- Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
- Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về sửa đôi một số nội dung tại các Quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
- Quyết định 1366/QĐ-BHXH ngày 12/12/2014 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.